Tartu Kesklinna Kool

Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu koosolekud 2020/2021 õ.a
03.02.2021 toimunud e- koosolekul avaldasid hoolekogu liikmed  arvamust ja kiitsid heaks dokumendi “Tartu Kesklinna Kooli sisehindamise kord”.

25.01.2021 toimunud koosolekul kinnitas hoolekogu dokumendi “Tartu Kesklinna Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

11.12.2020 e- koosolekul andsid hoolekogu liikmed arvamuse dokumendi “Kooli Kodukord” muudatuse kohta. Arutusel oli juhendatud e-õppe korraldamine.

07.12.2020. e-koosolekul andsid hoolekogu liikmed arvamuse dokumendi “Tartu Kesklinna Kooli Põhimäärus” eelnõu kohta.

12.11.2020 koosolekul toimus hoolekogu ja vanematekogu ühiskoosolek, milles valiti hoolekogu esimees, aseesimees  ja protokollija, arutati advendilaadaga seonduvat ja muid päevakorralisi küsimusi.

13.10.2020 toimus vanemate- ja hoolekogu ühiskoosolek, milles oli arutusel: vanemate esindajate valimine hoolekogusse, dokumenid : koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi, virtuaaltunni läbiviimise kord. E-õppe päeva korraldamine, kooli sünnipäeva nädal ja advendilaada korraldus.

Hoolekogu koosolekud 2019/2020 õ.a
13.01.2020 toimunud koosolekul oli teemaks õpilaste ettepanek taarakogumise kastide tekitamiseks, õpilaste tagasiside 2019 mõttetalgute ideele jm küsimused.

18.11.2019 toimunud koosolekul, valiti 19-20. õ.a hoolekogu esimees, aseesimees ning protokollija. Kinnitati tööplaan ja anti arvamus 1920. aasta eelarvele.

05.09.2019 toimunud koosolekul oli teemaks kokkuvõte 18/19 õ.a õppetööst, tutvustati 19/20 õ.a tegevuskava. Arutati vanematekogu plaane ja anti arvamus kooli dokumentide muudatusettepanekutele.

Hoolekogu koosolekud 2018/2019 õ.a
02.04.2019 toimunud koosolekul oli teemaks kooli õeala, Supilinna päevad, kogukonnapäev jm küsimused.

06.02.2019 toimunud Hoolekogu ja Vanematekogu ühendkoosolekul arutati B- võõrkeele valikut, õueala ideid, liikluskorraldusega seotud küsimusi.

28.11.2018 toimunud koosolekul olid arutusel:  hoolekogu esimehe,aseesimehe ja protokollija valimine, tööplaani koostmine ja 2019. aasta eelarve kava projekti tutvustamine ning sellele arvamuse andmine.

Hoolekogu koosolekud 2017/2018 õ.a 
02.10.2018 toimunud koosolekul arutati tehnoloogiat, käsitööd/kodunduste õppeaine vahetusperioodi teemat.

12.09.2018 toimunud koosolekul olid päevakorras: arvamuse andmine kooli dokumentidele, (kodukord, õppekava ja loovtööd) ning esitati heakskiit elutöö preemia nominendile.

19.06.2018 toimunud koosolekul võeti 2017/2018 õ.a kokku.

24.01.2018 toimunud koosolekul arutati teemasid nagu liikumise edendamine ja õuevahetundide korraldamine, pikapäevarühma korraldamine, õueala atraktsioonid ja ülevaade saabuvast Kogukonnapäevast.

17.10.2017 Toimunud koosolekul oli kavas esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine, anti ülevaade kooli hoolekogu töökorrast, lepiti kokku Infovahetamise viisides ja tutvustati aastaplaani.

15.09.2017 Hoolekogu andis positiivse hinnangu kooli õppekava muudatustele (andeainete hindamine mitteeristavalt II õppeastmes) ning sellega seonduvatele muudatustele kooli kodukorras. Hoolekogu andis positiivse arvamuse ka kooli eelarve projektile. Hoolekogu tutvus ülevaatega õppe tulemuslikkusest ning tunnustas koolimeeskonda tubli töö eest. Kuulati ka direktori ülevaadet remonttöödest koolis, tööd on graafikus, plaanipärane lõpp 5. jaanuaril 2018.

Hoolekogu koosolekud 2016/2017 õ.a 
26.04.2017 e-koosolek. Koolile helitehnika ostmise kooskõlastamine.

30.03.2017 toimunud hoolekogu koosolekust: Koosolekul andis direktor teada, et praeguse seisuga on 2017/2018 õppeaastaks kooli esimeste klasside nimekirja arvatud 77 last. Seoses koolis alustatava ehitustegevusega peab arvatavasti osa õppetööst toimuma õhtuses vahetuses, täpsemalt selgub see peale ehitushanke läbiviimist. Õpilaskogu andis ülevaate nende korraldatud uurimusest koolitoidu kohta. Tänavuse kogukonnapäeva heategevuskohviku tulu otsustati annetada kooli väliterviseraja loomiseks; eelmise aasta summat kasutatakse koolile helitehnika ostmiseks.

08.11.2016- toimus hoolekogu ja vanematekogu esimene koosolek. Hoolekogu, vanematekogu ja kooli juhtkonna tutvumineHoolekogu 2016/2017 aasta tööplaani tutvustus, Hoolekogu seisukoht sihtasutuse Tartu Kesklinna Kooli Fond varade kandmisest Tartu Kesklinna Kooli sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse ja Fondi likvideerimisest, Hoolekogu ja vanematekogu ühistegevused, Advendilaada korraldamine.

11.10.2016- hoolekogus oli arutusel kooli arengukava projektile arvamuse andmine ja uue hoolekogu rakendamine. 

Hoolekogu koosolekud 2015/2016 õ.a

29.08.2016-  arutas hoolekogu listis ja andis arvamuse  kooli dokumentidele “Kodukord” ja “Õppekava” üldosa.  Hoolekogu andis nõusoleku klassitäituvuse suurendamiseks ning kooli eelarvekava  kohta märkusi ei olnud lisada.

27.06.2016 – arutas hoolekogu listis ja andis arvamuse koolivaheaegade kohta. Hoolekogu juunikuist suvevaheaja lühendamist ei toeta.

22.02.2016 – arutas hoolekogu listis ja andis arvamuse (ajavahemikul 17-22.02.16) toimunud mõttevahetuse tulemusel kooli õppekavas tehtava muudatuse kohta.Tegemist oli tasemetöid puudutava muudatusega, mis tulenes muutunud õigusaktidest. Hoolekogu liikmed toetasid muudatuse tegemist.

03.02.2016- hoolekogus oli arutusel: puudujate arvestus sööklas,  tegelikke ja registrijärgsed õpilaste elukohad sel õppeaastal ning ARNO kontrollarvude tagamine. Võeti teadmiseks õpilaskogu info suhtlusküsitlusest, informatsioon pikapäevrühma tööst ja liiklusturvalisusest kooli hoovis. HK andis arvamuse klassiväliste ürituste piirhinna kujundamise kohta.

12.11.2015 –  hoolekogu kinnitas oma tööplaani, toetas ideed, et uus kooli arengukava kehtestatakse 5 aastaks  ning arutas vanematekogu statuuti.

21.09.2015 arutas hoolekogu listis ja andis arvamuse e-koosoleku vormis kooli uuendatud õppekavale.

09.09.2015 arutas hoolekogu listis kooli eelarveprojekti ja sai informatsiooni mitmetel aktuaalsetel teemadel.

Hoolekogu koosolekud 2014/2015 õ.a
26.08.2015 arutas hoolekogu listis e-koosoleku vormis klassi täitumuse piirnormi suurendamist 2015/2016. õa.

03.06.2015 arutas hoolekogu toitlustamise ja sügisese vastuvõtuga seonduvat andis hinnangu infosüsteemile ARNO ja anti arvamus õpilaskogu põhikirjale ning toodi välja trimestrite plussid-miinused.

18.02.2015 arutas hoolekogu koolisöökla ruumide ümberkorraldamise vajadust, lapsevanemate kaasamist kooliellu, kooli kodukorra muudatusettepanekuid, kooli osalemist supilinnapäevade programmis. Linnavalitsusele tehti ettepanek elukohajärgse kooli määramise korrast kinnipidamiseks ja klasside ületäitmise vältimiseks.

28.10.2014 võttis hoolekogu vastu tööplaani ja osales TULUKE mõttetalgutel.

27.08.14-04.09.14 esitas hoolekogu e-koosoleku vormis positiivse arvamuse kooli eelarve projekti kohta.

Hoolekogu koosolekud 2013/2014 õ.a 
25-27.08.2014 esitas hoolekogu e-koosoleku vormis 
nõusoleku klassi täitumuse piirnormi suurendamiseks.
Hoolekogu võttis teadmiseks ka õpikute kontrollkaalumiste tulemused, hoolekogu esimees edastas need edasiste meetmete kaalumiseks haridus- ja teadusministeeriumile.

17.06.2014 tutvus hoolekogu kokkuvõtetega õppetööst ja andis nõusoleku klassitäituvuse suurendamiseks.

18.02.2014 analüüsis hoolekogu toitlustamise ja tervishoiu küsimusi ja turvalisust. Vaatluse all olid paljud muud küsimused.

5-8.11.2013 esitas hoolekogu e-koosoleku vormis toetava arvamuse kooli
õppekava ja kooli kodukorra muutmiseks. Õppekavas muudeti hindamist
käsitlevat osa ja võimaldati suuremat paindlikkust järelevastamisel.
Kodukorras tunnistati õpilastele sobimatuks ka e-sigaretid.

17.10.2013 andis hoolekogu oma tegevusest aru lastevanemate üldkoosolekul. Koosolek andis hoolekogu tegevusele positiivse hinnangu. Ühtlasi laekus üle 200 tagasiside-ankeedi.

4.10.2013 andis hoolekogu nõusoleku 6. a klassi suurendamiseks 25 õpilaseni. Nõusoleku andmisel arvestas hoolekogu haridusosakonna lubadusega hiljemalt
detsembris korrigeerida valdkonda reguleerivaid õigusakte.

19.09.2013 andis direktor ülevaate uue õppeaasta rakendumisest,
kujundati arvamus arengukava ja järgmise aasta eelarvekava kohta,
anti hinnang koolikappide projektile,
koostati uue õppeaasta tööplaan, arutati õppekirjandusega seonduvat.

Hoolekogu koosolekud 2012/2013 õ.a:
30.08.2013 andis hoolekogu nõusoleku esimeste klasside suurendamiseks kuni 26 õpilaseni ja 6. b klassi suurendamiseks 25 õpilaseni.

21.06.2013 Lähtudes asjaolust, et varasem õpetaja konkursi
läbiviimise kord oli aegunud, tegi direktor hoolekogule ettepaneku
kehtestada uus “Tartu Kesklinna Kooli pedagoogi vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”. Hoolekogu hääletas
eelnimetatud konkursi läbiviimise korra kehtestamiseks listis ajavahemikul
18.06.13-21.06.13. Hoolekogu 7 liikmest vastas 5 pooldava seisukohaga.

06.06.13 käsitles hoolekogu sügisese vastuvõtuga ja
toitlustaja vahetusega seonduvat ning tutvus kokkuvõtetega õppeaastast.
Hoolekogu tegi ettepaneku kaasata huvitatud lapsevanemaid kooli
2014-2017 arengukava koostamisse. Tutvuti ka hoolekogu algatatud
koolijuhtide kirjaga õppekirjanduse maksumuse ja kaalu küsimuses.

28. 01.13 arutas hoolekogu toitlustamise, tervisekaitse ja turvalisuse
probleeme. Käsitleti ka pikapäevarühma tööd. Tunnustati linna jõupingutusi söökla rasvapüüduri haisu vähendamisel. Hoolekogu tänab lapsevanemaid, kes oma muredest teada andsid.

15.-29.11.12 tutvus hoolekogu kooli eelarve kava projektiga ning andis selle kohta listi vahendusel oma arvamuse.  Haridusosakonna tähelepanu juhiti asjaolule, et linna kehtestatud arvamuse esitamise aeg on ebamõistlikult kitsendav.

17.10.12 toimus hoolekogu 2012/2013. õa esimene koosolek. Jaotati ülesanded, kinnitati tööplaan. Direktor andis ülevaate suurenenud vastuvõtuga seotud probleemidest. Peeti vajalikuks mitme töörühma algatamist ja huvitatud isikute kaasamist.