Õpiabi

Seotud teemad






Tugisusteem ja selle rakendamise kord

Tugiteenus

Õpiabi korraldus

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.
Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilane või õpilane, kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpiabi vajavate laste väljaselgitamine ja vanemate teavitamine sellest toimub õppeaasta kahel esimesel nädalal. Vajadusel võetakse õpilasi õpiabirühma vastu ja/või arvatakse sealt välja ka õppeaasta sees.

Koolis viiakse läbi eesti keele ja matemaatika õpiabi. Tunnid toimuvad  vastava ainetunni ajal ja/või peale õppetundide lõppu. Õppetöö toimub väikeses rühmas. Ühe tunni kestuseks on 45 minutit. Õpiabitundides kinnistatakse ainealaseid teadmisi, arendatakse kognitiivseid oskusi ja kujundatakse ning arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Eripedagoogi töö eesmärk on toetada ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilast, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Põhiline rõhk töös pannakse kommunikatsioonivõime – suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamisele ja/või arendamisele.

Õpiabi õpetaja töö eesmärk on toetada ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilast, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. 

Õpiabitunde viivad läbi:
Maria Pärdi – eesti keele õpiabi 2.-3.klass ja 5.-6. klass;
Reet Lill – matemaatika õpiabi 8.- 9. klass
Anu Täkker – eesti keele õpiabi 1.klass, matemaatika õpiabi 2.-5.klass
Miina Sarapuu – matemaatika õpiabi 1. ja 6. klass
Mariete Presmann– eesti keele õpiabi 4. klass ja matemaatika õpiabi 7.-9. klass.