Õppetöö korraldus

Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat. Kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel.

Õppekorralduse viisid:

  • aineõpetus – õpe, mille puhul õpitakse kõiki õppeaineid kogu õppeaasta vältel;
  • üldõpetus – õpe, mille puhul keskendutakse teatud teemadele, eristamata tavapäraseid ainetunde;
  • projektiõpe – õppekorraldus projekti vormis.

Erinevates kooliastmetes on õpe korraldatud järgmiselt:

  • I kooliaste – valdavalt aineõpetus, osaliselt üldõpetus ja projektiõpe;
  • II ja III kooliaste – valdavalt aineõpetus, osaliselt projektiõpe.

Koolis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt alates 2. klassist ja B-võõrkeelena vene keelt alates 5. klassist.

2.-6.  klassis toimub kehalise kasvatuse tundide raames tantsuõpe.

Informaatikaõppe tunnid toimuvad 5. ja 7. klassis, kõigis teistes klassides toimub antud oskuse arendamine erinevatesse õppeainetesse lõimitult.

1. klassis on õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühma tundides, kus toetatakse esmaste õpioskuste ja -harjumuste kujunemist.