Õppeaasta eesmärgid

Tartu Kesklinna Kooli 2023/24 õa. eesmärgid

1. Kooli kollektiiv väärtustab avatust, vastastikust usaldust ja lojaalsust. Töötajad tunnevad, et nad on

kooli juhtimisse ja otsustusprotsessidesse kaasatud.

2. Koolis töötab koostööd, arengut ja loovust väärtustav professionaalne ning motiveeritud personal.

kooliaasta on jagatud teemakuudeks, mis võimaldavad lõimingut

õpetajad osalevad õpiringides

aktiivne kogemusõpe

projektipõhise õppetöö suurendamine

optimaalne infovahetus

digivõimaluste ja -vahendite sihipärane kasutamine

3. Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused kvaliteetse ning võimetekohase hariduse

omandamiseks

ennastjuhtiva õppija kujundamine

kõigi õpilaste igakülgne arengu ja ettevõtlikkuse toetamine ning toimetuleku soodustamine

õpilasele pingutust nõudvate õppeülesannete ning edasiviiva tagasiside andmine

õpilase individuaalsusega arvestamine ning õpijõudluse toetamine

turvalise õppekeskkonna tagamine

aktiivsete ainetundide edendamine, aktiivne liikumispauside ja õuevahetundide läbiviimine

traditsiooniliste ürituste ja tunnivälise tegevuse korraldamine õpilaste kaasabil

aktiivne ja ettevalmistatud osavõtt aineolümpiaadidest, võistlustest, konkurssidest

4. Koostöö huvigruppidega

huvigrupid osalevad aktiivselt kooli tegevuses

tõhus koostöö ja infovahetus lapsevanematega: õpilaste probleemidele ühiselt lahenduste otsimine.

õpilasesinduse tõhusa ja aktiivse tegevuse toetamine ning juhendamine

õpilasesinduse tõhusa ja aktiivse tegevuse toetamine ning juhendamine

5. Väärtuste sihikindel ja kavandatud arendamine kooliperes.