Õppeaasta eesmärgid

 1. Kooli kollektiiv väärtustab avatust, vastastikust usaldust ja lojaalsust. Töötajad tunnevad, et nad on kooli juhtimisse ja otsustusprotsessidesse kaasatud
 2. Koolis töötab koostööd ja loovust väärtustav professionaalne ning motiveeritud personal
  • meeskonnatöö, ainetevahelise lõimingu suurendamine ,ühine tegevus, ühine õppimine
  • aktiivne kogemusõpe
  • loome- ja tegevusvabaduse säilitamine
  • optimaalne infovahetus
 3. Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks
  • kõigi õpilaste igakülgne arengu toetamine ja toimetuleku soodustamine, õpilase individuaalsusega arvestamine ning õpijõudluse toetamine
  • turvalise õppekeskkonna tagamine
  • õppeprotsessi toetamine ja kaasajastamine läbi digivaldkonna
  • aktiivsete ainetundide edendamine, aktiivsem liikumispauside ja õuevahetundide läbiviimine
  • traditsiooniliste ürituste ja tunnivälise tegevuse korraldamine ja kvaliteedi tõstmine
  • aineolümpiaadidest, võistlustest, konkurssidest osavõtu suurendamine ja tulemuslikkuse tõstmine
 4. Koostöö huvigruppidega
  • huvigrupid osalevad aktiivselt kooli tegevuses
  • tõhusam koostöö ja infovahetus lapsevanematega: õpilaste probleemidele ühiselt lahenduste otsimine. Võimaldame lapsevanematel olla oma lapse koolielus aktiivsed osalised
  • õpilasesinduse tõhusa ja aktiivse tegevuse toetamine ning jätkusuutlikkuse tagamine
 5. Väärtuste sihikindel ja kavandatud arendamine kooliperes.