Õppeaasta eesmärgid

Tartu Kesklinna Kooli 2022/23 õa. eesmärgid

 1. Kooli kollektiiv väärtustab avatust, vastastikust usaldust ja lojaalsust. Töötajad tunnevad, et nad on kooli juhtimisse ja otsustusprotsessidesse kaasatud.
 1. Koolis töötab koostööd, arengut ja loovust väärtustav professionaalne ning motiveeritud personal.
  -kooliaasta on jagatud teemakuudeks, mis võimaldavad lõimingut
  -õpetajad osalevad õpiringides
  -aktiivne kogemusõpe
  -projektipõhise õppetöö suurendamine
  -optimaalne infovahetus
  -digivõimaluste ja -vahendite sihipärane kasutamine
 1. Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks
  -ennastjuhtiva õppija kujundamine
  -kõigi õpilaste igakülgne arengu ja ettevõtlikkuse toetamine ning toimetuleku soodustamine
  -õpilasele pingutust nõudvate õppeülesannete ning edasiviiva  tagasiside andmine
  -õpilase individuaalsusega arvestamine ning õpijõudluse toetamine
  -turvalise õppekeskkonna tagamine
  -aktiivsete ainetundide edendamine, aktiivne liikumispauside ja õuevahetundide läbiviimine
  -traditsiooniliste ürituste ja tunnivälise tegevuse korraldamine õpilaste kaasabil
  -aktiivne ja ettevalmistatud osavõtt aineolümpiaadidest, võistlustest, konkurssidest
 1. Koostöö huvigruppidega
  -huvigrupid osalevad aktiivselt kooli tegevuses
  -tõhus koostöö ja infovahetus lapsevanematega: õpilaste probleemidele ühiselt lahenduste otsimine.
  -õpilasesinduse tõhusa ja aktiivse tegevuse toetamine ning juhendamine
 1. Väärtuste sihikindel ja kavandatud arendamine kooliperes.