Tugiteenus

Seotud lehed
Õpiabi

Tugisüsteemi  kuuluvad tugispetsialistid:

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija –
Miina Sarapuu, miina.sarapuu@kesklinna.tartu.ee (ruum B302)
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (edasipidi HEV koordinaator)  toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

Sotsiaalpedagoog – Regina Merelaht, regina@kesklk.tartu.ee (ruum A208)
Sotsiaalpedagoog tegeleb eelkõige sotsiaalprobleemidega koolis (nt vägivald, koolitõrge, konfliktid õpilaste ja õpetajatega), rõhuasetus on probleemide ennetamisel. Sotsiaalpedagoog aitab luua lapse ümber võrgustikku last ümbritsevate ametkondade vahel (lastekaitse, sotsiaalhoolekanne ja korrakaitsesüsteem).
Koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega selgitatakse välja tuge vajavad lapsed ja pered. Sotsiaalpedagoog nõustab nii õpilasi kui nende vanemaid.

Psühholoog – (ruum A207)
Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste edasijõudmise toetamine, lapsevanemate nõustamine ja konsulteerimine, koolitöötajate abistamine laste edasijõudmise kindlustamisel ja organisatsiooni kui terviku parema funktsioneerimise tagamisel. Psühholoog aitab identifitseerida ka erivajadustega õpilasi. Vajadusel teeb psühholoog koostööd teiste eriala spetsialistidega nii koolis kui ka väljaspool.

Eripedagoog – Mariete Presmann, mariete.presmann@kesklinna.tartu.ee (ruum B302)
Eripedagoogi töö eesmärk on toetada ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilast, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Põhiline rõhk töös pannakse kommunikatsioonivõime – suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamisele ja/või arendamisele.

Õpiabi õpetajad – Reet Lill,lill.reet@gmail.com (ruum B302), Anu Täkker, anutakker4@gmail.com (ruum B404), Maria Pärdi, maria.pardi@gmail.com (ruum B203) ja Miina Sarapuu miina.sarapuu@kesklinna.tartu.ee (ruum B302).
Õpiabi õpetaja töö eesmärk on toetada ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilast, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. 

Õpiabi korraldus:
Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.
Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilane või õpilane, kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpiabi vajavate laste väljaselgitamine ja vanemate teavitamine sellest toimub õppeaasta kahel esimesel nädalal. Vajadusel võetakse õpilasi õpiabirühma vastu ja/või arvatakse sealt välja ka õppeaasta sees.

Koolis viiakse läbi eesti keele ja matemaatika õpiabi. Tunnid toimuvad  vastava ainetunni ajal ja/või peale õppetundide lõppu. Õppetöö toimub väikeses rühmas. Ühe tunni kestuseks on 45 minutit.

  • Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
    • kinnistatakse ainealaseid teadmisi; 
    • arendatakse kognitiivseid oskusi;
    • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Õpiabitunde viivad läbi:
Maria Pärdi – eesti keele õpiabi 2.-3.klass ja 5.-6. klass;
Reet Lill – matemaatika õpiabi 8.- 9. klass
Anu Täkker – eesti keele õpiabi 1.klass, matemaatika õpiabi 2.-5.klass
Miina Sarapuu – matemaatika õpiabi 1. ja 6. klass
Mariete Presmann– eesti keele õpiabi 4. klass ja matemaatika õpiabi 7.-9. klass