Vanematekogu koosolekud

Hoolekogu ja vanematekogu kogunevad ühistele koosolekutele, millega saad tutvuda Hoolekogu protokollide lehelt. https://kesklinna.tartu.ee/hoolekogu-koosolekud/

Venematekogu koosolek 16.03.2023
Käsitleti teemat: Kogukonnapäeva ideedekorje päeva läbiviimiseks 30.04.23. Täpsem kooseoleku käik asub siin.

Venematekogu koosolek 02.03.2023
Käsitleti nelja teemat:

  1. Koolipsühholoog Tambet Anja tegi kokkuvõtva ülevaate õpilaste ja lapsevanemate seas läbiviidud kiusamisteemalise küsitluse vastustest. 
  2. Õpilaskogu juhatuse liikmed Anna Rebeka Luha ja Grete Mia Koha esitlesid samal ajal 5. – 9. klassi õpilaste seas läbi viidud õpilaste vaimset heaolu mõjutavate aspektide küsitluse tulemusi. Nende ettekandega on võimalik tutvuda siin
  3. Kooli arendusjuht Riina Pauklin tutvustas järgmisest õppeaastast kehtima hakkavat kooli päevaplaani. Päevaplaan ei ole veel kivisse raiutud, kuid suuri muudatusi tõenäoliselt ei tehta. 
  4. Juttu tuli veel ka järgmisest õppeaastast kehtima hakkavast B-võõrkeele valikuvõimalusest. Nimelt peavad alates 2023. a 1. septembrist kõik põhikoolid pakkuma B-võõrkeele puhul õpilastele valikuvõimalust. Seni on meie koolis olnud B-võõrkeelena võimalik õppida ainult vene keelt. Sügisest lisandub 6. ja 7. klassi õpilastele võimalus valida inglise keele kõrvale teiseks võõrkeeleks saksa keel. Selgitamaks välja, kui palju 6. ja 7. klassi õpilasi soovivad sügisest alustada vene keele, kui palju saksa keele õppimist, viiakse veebruari lõpus või märtsi alguses praeguste 5. ja 6. klassi õpilaste/vanemate seas läbi küsitlus. Lapsevanematel tekkis küsimus, miks on alternatiiviks just saksa keel, mitte aga hispaania, prantsuse või soome keel. Tungivalt sooviti just hispaania keele valikut saksa keele asemele. Saksa keele eelistamiseks on koolil mitu olulist põhjust.
  • Hispaania ja soome keele õppeks puuduvad Eestis põhikooli õppematerjalid. Õppematerjale (õpikud ja töövihikud) on vaja 6., 7., 8. ja 9. klassi tarbeks. B-võõrkeele tunde on nädalas 3 korda. Isegi kui meil õnnestub leida prantsuse, soome või hispaania keele õpetaja, siis ei saa me eeldada, et õpetaja kõik õppematerjalid ise koostab. Õppematerjalide koostamise eest ei maksta õpetajale lisatasu ja on äärmiselt ebaõiglane, kui paneme alustavale õpetajale sellise meeletu lisakoorma.
  • Gümnaasiumi astudes peavad õpilased alustatud B-võõrkeelega jätkama, kuid nendes gümnaasiumides, kus praegu hispaania keelt õpetatakse, on see ainult valikaine. Mis saab põhikooli lõpus, kui noor peab hakkama gümnaasiumi valima?
  • Kinnitame, et me ei ole koolis laisad inimesed, kes tahavad kergema vastupanu teed minna. 🙂 Meie endi ja õpilaste elu meelega üleliia keeruliseks elada ei ole aga samuti intelligentne valik. Koolis töötades on läbipõlemine sageli nurga taga varitsemas ja püüame oma õpetajaid hoida. Nähes, kuidas meie inimesed pidevalt pingutavad, siis Eestis hispaania keele õpetamise pioneeriks olemise üllas idee … ei kõneta. 🙂
  • Iga võõrkeele õppimine on inimesele kasulik ja need, kes soovivad hispaania, prantsuse või soome keelt õppida, saavad seda teha gümnaasiumis, keeltekoolis või Duolingo rakenduse abil.
  • Lapsevanemad lubasid veel ise hispaania keele õppe võimalusi uurida.

Vanematekogu koosolek 13.10.2020
Koosolekul oli arutusel: vanemate esindajate valimine hoolekogusse, dokumenid : koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi, virtuaaltunni läbiviimise kord. E-õppe päeva korraldamine, kooli sünnipäeva nädal ja advendilaada korraldus.

Vanematekogu koosolek 24.10.2017
Koosolekul oli arutusel: vanematekogu koosolekute sagedus, kadunud ja leitud asjad, laste koolikoti raskus, puudumisest teavitamine – Arno ja Stuudiumi ühendamise võimalikkus, väliterviserada kooli õuele, arusaamatud märkused Stuudiumis, KiVa programm – kas võiks olla ka meie koolis, advendilaada korraldusküsimus, kooli hoovi sõitmisest.

Õppetöövälise tegevuse töörühma 1. koosolek 12. 01. 2015
Arutusel oli:  vaadata läbi mõttetalgutel õppetöövälise tegevuse kohta tehtud ettepanekud, et selgitada välja iga teema puhul hetkeolukord ning selle muutmise vajadus ja võimalused.

Koolikultuuri ja koostöö töörühma 1. koosolek 08.01.2015
Arutusel oli koolisööklaruumikasutuse olukord, kas kool võiks kutsuda lapsevanemaid ja vilistlasirahaliseltpanustamakooli arengusse, füüsilissekeskkonda, Mõttetalgute ettepanekud jagunemine,  ja üdiselt sõnastatud ootused.

Õppetöö töörühma 1. koosolek 07.01.2015.
Arutusel oli: Mõttetalgute ettepanekud õppetöö kohta: õppekorraldus (õpilaste arv klassis, koolitee algus, uue klassijuhataja määramine, logistika jm), õppe mitmekesistamine (pedagoogika, hindamissüsteem, võõrkeele-, karjääri-, õuesõpe jm), IKT-vahendite parem kasutamine ja lõimimine õppesse, turvalisus (liiklus kooli ümber, turvalisus koolimajas).

„Tulukese“ mõttetalgud toimusid 14. 10. 2014 ja sellele järgnesid tööruhmade koosolekud.