Juhendatud e- õpe

Kinnitatud
Tartu Kesklinna Kooli direktori
10.12.2020.a käskkirjaga nr 98

Juhend pdf dokumendina.

Üldised põhimõtted

 • Juhendatud e-õpe on üks õppevormidest.1
 • Juhendatud e-õppe päevi võib läbi viia vastavalt kooli üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.
 • Eriolukordade puhul, kus koolis viibimine võib kujutada ohtu seal viibivate inimeste turvalisusele või tervisele, võib kooli juhtkond otsustada kooli osalisele või täielikule e-õppele suunamise. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.
 • Otsusest teavitab kooli töötajaid, õpilasi ja nende vanemaid Stuudiumi kaudu kooli juhtkond. Teavituses on välja toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood. Kui e-õppe kestust ei ole võimalik ette määratleda, siis on teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada e-õppe perioodi lõppemisest.

Juhendatud e-õppe vormid

Sünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine toimub samal ajal.

 • Osa tundidest viiakse läbi virtuaalkeskkonnas Zoom.
 • Sünkroonseks õppeks on erinevaid võimalusi, näiteks:
 • õppijad võivad jaguneda füüsilise klassiruumi ja oma kodude vahel;
 • õppijad võivad olla kodus, õpetaja klassiruumis jne.

Asünkroonne õpe – õppimine ja õpetamine ei toimu samal ajal.

 • Õppimine toimub kodus.
 • Õpetajad on ette valmistanud juhendid, tunnisalvestused või videoloengud.
 • Õpilased saavad vajadusel individuaalset juhendamist (Stuudiumi vestlus, jututuba jne).
 • Eeldab õpilaselt iseseisvat ajaplaneerimist.

Juhendatud e-õppe reeglid

 • Juhendatud e-õppe läbiviimise vormi ja sisu üle otsustab aineõpetaja.
 • Õppetöö toimub tunniplaani järgi, kuid kõik tunnitegevused ei pea olema sünkroonsed ega arvutipõhised. Virtuaaltundide hulk nädalas sõltub sellest, kui palju on klassi tunniplaanis sama aine tunde. Kui klassil on tunniplaanis:
 • 4 – 5 sama aine tundi, siis toimub selles aines nädalas vähemalt 2 virtuaaltundi,
 • 2 – 3 sama aine tundi, siis toimub selles aines vähemalt 1 virtuaaltund,
 • 1 ainetund, siis toimub selles aines virtuaaltund üle nädala.
 • Õpetaja kannab e-õppe tunniülesanded Stuudiumisse “Tunnitöö” alla. Tunnitöö kuulub tegemisele õppepäeva jooksul või õpetaja seatud tähtajaks.
 • Aineõpetaja kannab reedel kella 17-ks Stuudiumi kalendrisse järgneva nädala virtuaaltunnid. Stuudiumi kalendris peab olema klassi nimi, aine ja kellaaeg (nt 8.a eesti keel kell 9.00). Kalendrisse sissekantud virtuaaltund on nähtav vastavale klassi õpilastele ja nende vanematele.
 • Virtuaaltunni jaoks vajalik info (link, parool, kellaaeg jms) on leitav Stuudiumis tunnikirjelduses.
 • Virtuaaltunniks vajalikud vahendid on arvuti, mikrofon, kaamera ja kõrvaklapid.
 • Virtuaaltunnis osalemine on kohustuslik ja põhjuseta lahkumine ei ole lubatud.
 • Tundi tuleb siseneda korrektse välimusega mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
 • Kui õpilasel ei ole võimalik virtuaaltunnis osaleda, siis tuleb õpetajat sellest teavitada enne tunni toimumist.
 • Tundi tuleb siseneda oma täisnime all.
 • Heaks tavaks meie koolis on osaleda tunnis kaamerapildiga.
 • Kui õpilane on nimeliselt kohal, aga õpetaja temaga korduvalt ühendust ei saa, siis märgitakse õpilane tunnist puudujaks.
 • Võõrastele isikutele ei tohi virtuaaltundide linke ja paroole jagada.
 • Tunni filmimine, salvestamine ja pildistamine on õpilastele keelatud.
 • Virtuaaltunni ajal ei tohi tegeleda kõrvaliste tegevustega.
 • Virtuaaltunnis käitutakse viisakalt, räägib üks inimene korraga.
 • Õpilastele antakse selged õpijuhised, kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge.
 • Õpilane saab tagasisidet esitatud tööde kohta, millised olid vead ja millest need võisid olla tingitud.
 • Õpetaja pakub õpilasele vajadusel individuaalset nõustamist. (Stuudiumi sõnumite, õppeaine jututoa vm kanali kaudu).

Üksikute õpilaste distantsõppele jäämine

Õpilane on Terviseameti korraldusel eneseisolatsioonis või karantiinis, siis:

 • õpilane on kodus;
 • õpilane/lapsevanem informeerib olukorrast klassijuhatajat esimesel võimalusel;
 • õpilane/lapsevanem märgib Stuudiumisse „distantsõppel“ ja põhjenduseks “eneseisolatsioon”;
 • aineõpetaja loob võimalused juhendatud õppeks: kirjeldab tunnitegevuse võimalikult täpselt, lülitab võimalusel/vajadusel sisse kaamera, võimalusel kaasab õpilast tunnitegevustesse, vastab  Stuudiumis (kui pole kokku lepitud teisiti) õpilase kirjadele tööpäeva jooksul;
 • õpilane võtab endale kohustuse täita kõik nõutud õpiülesanded.

Videotundide ülekandmise ja salvestamise reeglid

Videotundide üle kandmisel, salvestamisel ja salvestiste järelvaadatavaks tegemisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tuleneva avaliku ülesande täitmine ehk õppetöö korraldamine. Videotundide üle kandmise, salvestamise ja salvestiste järelvaadatavaks tegemise eesmärk on tagada riikliku õppekava täitmiseks vajalikud tingimused ja luua kõigile õpilastele õppetöös osalemiseks võrdväärsed võimalused.

 • Videotunni üle kandmiseks, salvestamiseks ja salvestise järelvaadatavaks tegemiseks ei ole vaja tunnis  osalejate  või  nende seaduslike esindajate nõusolekut.
 • Videotunnile ja selle salvestisele tuleb juurdepääs tagada üksnes selleks õigustatud isikutele ehk neile õpilastele, kes osaleksid tavatingimustes tunnis ka kontaktõppe vormis.
 • Juurdepääsu saamiseks vajalikke linke, paroole või muid juhiseid ei ole lubatud avalikustada kodulehel, sotsiaalmeedias või mujal avalikult juurdepääsetavas keskkonnas.
 • Videotunni või selle salvestise kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemiseks on vaja salvestusele jäänud osalejate ja/või nende seaduslike esindajate nõusolekut.
 • Isikuandmete töötlemise minimaalsuse põhimõtte tagamiseks suunatakse klassi paigaldatud kaamera võimalusel selliselt, et õpilasi filmitakse selja tagant või videole jääb üksnes õpetaja.

1 PGS §24, (5) Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.