Vanematekogu

Seotud lehed

Vanematekogu koosolekud

MIKS ON VAJA VANEMATEKOGU?

Vanemate kaasamine kooliellu – õppetöövälise tegevuse puhul ise käte külge panemine (aitab vähendada õpetajate koormust); õppekorralduslike jm otsuste puhul laiapõhjalise (iga klassi ühisseisukohal põhineva) arvamuse viimine kooli.

VANEMATEKOGU EESMÄRK

Eesmärgiks on kooli ja kodu tihedam koostöö ja suhtlus. Aktiivne suhtlus on nii aluseks heade mõtete loomisele ja elluviimisele kui ka üks paremaid vahendeid murede ja kitsaskohtade võimalikult varaseks avastamiseks või paremal juhul ära hoidmiseks. Suurendades klassi lapsevanemate rolli suhtluse ja ühiste ettevõtmiste algatamisel, on osaliselt võimalik vähendada ka klassijuhataja töökoormust. Klassi esindajaks valitud vanematekogu liige võiks siis olla omamoodi õpetaja paremaks käeks, kelle ülesanne poleks mitte niivõrd ise huvitavaid tegevusi välja mõelda, kuivõrd vahendada iga lapsevanema elluviimist väärivaid ideid ning aidata ideed lapsevanemate ühise meeskonnatööna ellu viia. Et kaasamine ja aktiivne suhtlus ei oleks vaid sõnakõlksud, on vaja koostööks reaalseid tegevusi, kus vanemad saavad panustada – mõned näited allpool.

KUIDAS EESMÄRKI TÄIDETAKSE? KUIDAS VIIAKSE TEGEVUSED ELLU?

Vanematekogusse valitud esindaja kannab kogu klassi, mitte enda isiklikku arvamust – selle kogu klassi arvamuse/seisukoha väljaselgitamiseks tuleb vanematega suhelda, vajadusel hääletada. Igal klassil on vanematekogus esindaja ja asendusliige, kelle volitused kestavad ühe aasta. Seisukoha väljaselgitamist vajavates küsimustes on igal klassil üks hääl. Vanematekogu liikmetel on hea võimalus teiste aktiivsete lapsevanemate käest õppida suhtluse elavdamist, heade mõtete esilekutsumist ning meeskonnatööd ideede elluviimiseks. Vanematekogu ülesandeks on ka jooksvalt ja inimlikus keeles – s.o mitte protokollide keeles:) ­ edastada infot, mida on saanud koostööst kooli juhtkonna ja hoolekoguga. Vanematekogu saab koolipersonali aidata sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel ning on ka infokanaliks, mida mööda klassi tasandist laiemad küsimused võiks jõuda kooli juhtkonnani.

VANEMATEKOGU JA HOOLEKOGU

Hoolekogu teeb tihedat koostööd kooli juhtkonna ja linnavalitsusega ning räägib paljudes küsimustes tõhusalt kaasa. Hoolekogu saab vanematekogu valgustada kooliga seotud õppekorralduslikes jm küsimustes. Vanematekogu oma laiapõhjalise esindatusega ja tiheda klassisisese suhtlusega saab selgitada vanemate ootusi ja muresid, mis on seotud kooliga ning laiemad kui vaid ühe klassi tasemel. Hoolekogust enamate liikmetega vanematekogul on hõlpsam aidata korraldada erinevaid üritusi. Lapsevanem võib samaaegselt kuuluda nii hoolekokku kui vanematekokku.

VANEMATEKOGU LOOMISE LUGU

VANEMATEKOGU TUTVUSTUS Vanematekogu algatuskoosolek /arutelu toimus 22.jaanuaril 2015 kell 18.30.

Eelnevalt jõuti tutvustada ideed nii kooli juhtkonna kui ka hoolekogu tasandil, kus lepiti kokku, et vanematekogu korraline tegevus käivitatatkse  sügisest 2015.

HEAD KOOSTEGEMISE NÄITED

KOGUKONNAPÄEV – kooli avatud uste päeva korraldamine paralleelselt Supilinna päevade avatud hoovide päevaga.
AVATUD USTE PÄEVAD – on koolis ka varem tehtud, kuid usutavasti said vanemad osaleda pigem passiivselt, sündmuse nautijate, mitte loojatena. Tore oleks, kui lapsevanemad suudaksid ka õpetajatele pakkuda võimalust sellist sündmust nautida, mitte läbi viia. Muidugi vajab sellise sündmuse korraldamine lapsevanemate, õpetajate ja kooli muu personali tihedat läbikäimist – ja just see ongi koostöö.
KARJÄÄRIPÄEV – lapsevanemate töökohtade külastamine. samuti on ühe mõttena välja käidud ka nö andmebaas “Tark mees taskus”, kus kirjas kogukonnaliikmed, kes valmis kooliellu aktiivselt panustama.
HARIDUSAKADEEMIA – loengusari vanematele.
HEATEGEVUSLIK ADVENDILAAT 2015 –  kui varem toimus laat koolipäeva raames keskendudes müümisele ja ostlemisele, siis alates 2015 detsembrist sai vanematekogu ja õpilaskoguga koostöös teoks laat nädalavahetusel, kus lisaks ostlemisele oli võimalik osaleda ka erinevates õpistutes.
HEATEGEVUSLIK ADVENDILAAT 2016
TARTU KODUTA LOOMADE VARJUPAIGA KÜLASTUS (2015, 2016 DETSEMBER)
HEATEGEVUSLIK ADVENDILAAT 2018 ja TÜ LASTEKLIINIKULE HEATEGEVUSLIKU ANNETUSE ÜLEANDMINE.
KOOLI AULASSE LAVA EHITAMINE (2015 sügis) – lapsevanemate ja õpilaste õhinapõhise töö tulemusena, materjali jaoks koguti raha 2015. a kogukonnapäeval heategevuskohvikuga. Koostöös kogukonakoolidega valmis raamat”
RÕÕMUGA KOOLI”OOTEL IDEED …* Karjääripäevadeks nõuandmebaasi koostamine.“Tark mees taskus”, kus kirjas kogukonnaliikmed, kes on valmis panustama.* Lapsevanema käsiraamatu koostamine.