Tartu Kesklinna Kool

Õpilaskogu protokollid

ÕK protokollide põhjal koondatud materjal.

16.12.2020/ nr 6

Õpilaskogu arutas koosolekul õpilaskonna esindamist, osalemist ja koostööd nii kooliväliste kui ka koolisiseste ühenduste /organisatsioonidega. Küsitluse läbiviimiseks õpilaste seas selgitati välja küsitluste teemad, tehti ettepanekuid, kuidas teha koostööd vanematekoguga ja panusest heategevusse kaasates õpilasi. Täiendati ÕK arengustrateegiat.

11.12.2020/ nr 5

Õpilaskogu menetles neile saabunud avaldust. Tehti ettepanek valida uus meelelahutusvaldkonna juht.

11.12.2020/ nr 4

Õpilaskogu võttis kokku koolis toimunud sündmustega seonduva: stiilipäevad, kooli sünnipäev, filmiõhtu ja jõulud.

11.12.2020/ nr 3

Õpilaskogu listis anti arvamus kooli dokumendi  Kodukord” muudatusettepanekuks. Kõik õpilaskogu liikmed olid nõus, et dokumenti lisatakse punkt 3 lg 3.4.

07.12.2020/ nr 2

Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli põhimääruse eelnõu võib esitada Tartu linnavalitsusele kinnitamiseks.

02.10.2020 / nr 1

Sügisesel suurkogul sõnastati ÕK tegevuseks ootused (aluseks põhikooli-ja gümnaasiumiseadus § 60): õpilaste õiguste eest seismine, huvide kaitsmine ja koostöö edendamine; õpilaste esindamine, nende arvamuste edastamine; koolielu korraldamises arvamuse avaldamine; koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muutmine.  Valiti ÕK juhatuse liikmed (president, asepresident ja meelelahutuse, kommunikatsiooni ja avaliku poliitika valdkondade juhid)  ning otsustati jätkata koostööd Eesti Õpilasliiduga, samuti tihendada koostööd Tartu Noortevolikogu ja õpilasesindustega. Loodi õpilaskogu ühine e-postiaadress: opilaskogu@kesklinna.tartu.ee.

20.10.2020 / nr 3

Arutleti erinevate sündmuste ja ettevõtmiste üle ning otsustati korraldada: stiilipäevad ja halloweeni filmiõhtu „Transilvaania“ koos plaksumaisi müümisega ning saadud tulu plaanitakse kasutada õpilaskogu poolt korraldatud ettevõtmiste auhindade ostmiseks uuel aastal,   kooli sünnipäevanädala info levitamisse kaasata klassi kontaktisikud ning koostada Kahoot„30 küsimust kooli kohta“

3.11.2020 / nr 4

Võeti kokku oktoobris – novembris korraldatud ettevõtmised, milleks olid: teemapäev “Halloween“ ja filmiõhtu „Transilvaania“, muusikavahetunnid kooliraadio kaudu, kooli sünnipäevanädalal kõlas kooliraadios taas muusika ning edastati „30 fakti koolist“, info jagamisse olid kaasatud läbi hommikuringide klasside kontaktisikud. Detsembris plaaniti osaleda advendipäeval,  korraldada filmiõhtu ja jõuluootuse disko, mis jäid seoses uute piirangute kehtestamisega ära.

10.11.2020 / nr 5

Vaadati üle lahkumisavaldus ja rahuldati meelelahutusvaldkonna juhi soov, astuda välja õpilaskogust. Uueks meelelahutuse valdkonna juhiks ja protokollijaks valiti ÕK juhatuse poolt Mehka Kartau (9.b).

24.11.2020 / nr 6

Teema: kooliväline ja koolisisene koostöö.

ÕK listi saabuvatele kirjadele vastamise ja tagasisidestamise hea tava eest vastutavad M. B. Williams (asepresident) ja K. Kattai (president).  

Koostöö kooliväliste organisatsioonide / ühendustega: osaletud on II hoolekogu õpilasliikmete koolitusel zoom keskkonnas K. Kattai 9.a ja G. M Koha 5.a. Eesti Õpilasliidu üldkoosolekul K. Kattai (president).

Plaanis on ÕK juhatusel osaleda: Eesti Õpilasliidu arutelul Tartu Aparaaditehases ja noorsooteenistuse spetsialisti Airi Pargi poolt korraldatud videosillas

Koolisiseselt on osaletud: vanematekogu koosolekul, kus kõne all advendipäev „Jõulurõõmu sütitaja“, esindajad M.B. Williams ja M. Kartau. Hoolekogu koosolekul, esindaja K.Kattai.

Teema: küsitluse jaoks teemade välja selgitamine õpilaste seas, et saada vastuseid kooliga seotud probleemide kohta ja teada, millised on ootused õpilaskogule nende lahendamiseks. Otsustati klasside usaldusisikute ja Käramiselt kogutud info põhjal koondada teemade ja probleemide pingerida, et alates  ajavahemikus jaanuar- aprill viia läbi küsitlused 3.-9. klasside õpilaste seas.

Teema: panus heategevusse –koostöö vanematekoguga. Otsustati ühineda vanematekogu üleskutsega ning õpilaskogu poolt joonistada/meisterdada 10 heategevuslikku jõulukaarti, mis saadetakse vanadekodus elavatele inimestele.

Teema: õpilaste kaasamine, arutelukultuuri ja infoliikumise edendamine.Toimunud on usaldusisikute arutelud, kus arutleti koolitoidu ja prügi sorteerimise üle koolis, pakuti välja, et paberite sorteerimiseks võiksid olla eraldi prügikastid. A. Ilves edastab ettepaneku majandusjuhtajale. Käramisel (arutelu avatud ruumi meetodil) osalesid 3.a, 3.b, 4.a, 8.a õpilased, kus tõsteti esile ja arutleti järgmiste teemade üle: kiusamine, kosmos, koolitoit, suhtumine, positiivsus, keskkond/loodushoid, kooli õuevahetundide elavamaks muutmine jne. Järgmine Käramine toimub jaanuaris. Nädala hommikuringe korraldab klasside kontaktisikutele kommunikatsioonivaldkonna juht P. Vilipuu – eesmärgiks on info jagamine õpilaselt-õpilasele nii, et  info  kahesuunaline liikumine muutuks igapäevaseks reaalsuseks.

Teema: ÕK arengustrateegia täiendamine ja kinnitamine – otsustati kinnitada ja võtta tegevuse aluseks arengustrateegias kirjeldatud väärtused, koostööpõhimõtted ja eesmärgid.

04.12.2020 nr 7

Loeti Tartu Kesklinna Kooli Põhimäärus & quo eelnõud ja otsustati, et esitatud põhimääruse eelnõu võib esitada Tartu linnavalitsusele kinnitamiseks.