Õpilaskogu protokollid

ÕK 14.hooaja  protokollide põhjal koondatud materjal
(september  2023 –  aprill 2024)

2.05.24 / nr 8

Teema 1.: ÕK 14.hooaja tegevusaasta aruanne ja hinnangu andmine 14.hooaja tegevusele.
Üldkogu liikmed kuulasid aastaaruannet ja 50% üldkogu liikmetest hindas ÕK tegevuse väga heaks.
Otsus 1.: hinnata ÕK 14.hooaja tegevus väga heaks.
Teema 2: ÕK 15.hooaja juhatuse liikmete valimistulemuste avalikustamine.
Valimiskomisjoni liige andis ülevaate hääletustulemustes ja avalikustas ÕK 15.hooaja juhatuse liikmete nimed. Hääletamine viidi läbi – 3.a (19), 4.a (21), 4.b (19), 5.b (22), 6.a (18), 7.b (17), 8.a (22) klassides – kokku osales ÕK juhatuse liikmete valimisel 403 st 3.-9. klasside õpilasest 138 õpilast, valimisaktiivus 34%
Otsus 2.: kinnitada ÕK 15. hooaja juhatuse liikmeteks Grete Mia Koha (president), Harriet Hallik (1. asepresident), Mirell Viigipuu (2. asepresident).
Teema 3. ÕK liikmete tänamine
ÕK juhatuse liikmed andsid üle ÕK liikmetele hea koostöö eest tänukirjad ja šokolaadid.

10.04.24 / nr 7.
Teema: ÕK 15. hooaja juhatuse kandidaatide kolmiku 1.hääletusvooru tulemused valimispäeval.
Otsus: valimiskomisjoni liikmed kinnitasid ühehäälselt 1. hääletusvooru valimistulemused, millega ÕK 15. hooaja ÕK juhatuse kolmik (Grete Mia Koha (8.a) Harriet Hallik (8.b), Mirell Viigipuu (8.b) pääseb II hääletusvooru, mis toimub kevadisel üldkogul, kus üldkogu liikmete poolt valitakse ÕK president, 1. asepresident, 2. asepresident.

3.04.24 / nr 6.
Teema: Valimiskomisjoni liikmete kinnitamine.
Otsus: kinnitada ÕK 15.hooaja juhatuse 1. hääletusvooru valimispäeva korraldajaks 7-liikmeline valimiskomisjon.

12.02.24 / nr 5.
Teema: Õpilaskogu liikmestaatuse soovi avalduse menetlemine.
Otsus: ÕK juhatus rahuldas õpilased xxx soovi liituda ÕK 14. koosseisuga.

18.01.24 / nr 4.
Teema: Õpilaskogu liikme liikmestaatuse loobumise avalduse menetlemine.
Otsus: ÕK juhatus rahuldas soovi õpilase xxx loobuda ÕK liikmestaatusest, sest kõik nõuded olid täidetud.

03.11.23 / NR 3.
Teema:Arvamuse avaldamine õpilaskogu 14. hooaja aasta tegevus-ja koostööplaani kohta
Ajavahemikus 19.10 – 31.10.23 oli õpilaskogu liikmetel võimalik tutvuda ning teha täiendusi kooli õpilaskogu aasta tegevus-ja koostööplaani.
Täiendusi ja kommentaari aasta koostöö-ja tegevusplaani ei lisatud.
Otsus: võtta õpilaskogu 14. hooaja aasta tegevus-ja koostööplaan õpilaskogu tegevuse aluseks – poolt 16 ÕK liiget, oma seisukohta ei kujundanud 9 ÕK liiget.

26.09.23 / NR 2.
Teema 1: ÕK 14.hooaja õpilaste esindaja valimine ja kinnitamine Eesti Õpilasliidu üldkoosolekutel ja hoolekogus.
Otsus: kinnitada õpilaste esindajaks hoolekogus ja Eesti Õpilasliidu üldkoosolekutel ÕK president Grete Mia Koha.
Teema 2: ÕK 14.hooaja koosoleku juhataja ja protokollija valimine ja kinnitamine.
Otsus: kinnitada 14. hooaja õpilaskogu koosolekute juhatajaks Grete Mia Koha (8.a) ja
ÕK koosolekute protokollijaks Harriet Hallik(8.b)
Teema 3: ÕK 14.hooaja aasta eesmärgi ja tegevusammude tutvustus ja kinnitamine.
Aasta eesmärk: muudame koolielu särtsakamaks.
Kolm tegevusammu, kuidas plaanitakse aasta eesmärgini jõuda:
1) koostöös õpilaskoguga algatame kord kuus vähemalt ühe ettevõtmise, mis muudab ÕK tegevuse nähtavamaks kooliperele ning kasvatab õpilaste vahelist ühtsustunnet;
2( koostöös õpilaskoguga algatame uusi teemapäevi;
3) koostöös vungirühmaga korraldame vahetundides liikumispause.
Otsus: kinnitada ÕK 14.hooaja aasta eesmärk ja kolm tegevussammu  –  poolt 20, vastu 0, erapooletuid 0
Teema 4: kommunikatsioon otseses ja kirjalikus suhtluses. s.h kommunikatsioonikanalid, et tagada koos- ja kaastöö töö  tõrgeteta sujumine.
Räägiti kommunikatsiooni heast tavast; kirjadele õigeaegsest reageerimisest ja tagasisidestamisest ÕK listis, samuti regulaarsest kirjade lugemisest. Kiire ja lühikese info edastamiseks luuakse messengeri grupp.
Otsus: kinnitada kommunikatsioonikanaliteks ÕK list ning facebooki messenger kiire info jagamiseks, samuti pidada kinni suhtlemise heast tavast nii kirjalikus kui ka otseses suhtluses.

Teema 5:  27.09 – 13.10: ideekorje – kogu klassi põhised või klasside tiimide põhised ettevõtmised, mis kajastuvad ka ÕK aasta tegevusplaanis

Ideede korje eesmärgiks on kaasata õpilasi ja saada sisendit ÕK aastaplaani ühe osa koostamise jaoks arvestusega, et ideid hakkavad ellu viima / teostama pakkujad ise ehk klasside tiimid. Kõik koosolekul osalejad olid nõus oma klassis läbi viima ideekorje.
Otsus: viia läbi 5.a,5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.b & 9.c klassides ideekorje ÕK aasta tegevusplaani ühe osa koostamiseks, ajavahemikus 27.09 – 13.10.


22.09.23 / NR 1.

Teema 1: 5.-9. klasside hääleõiguslike liikmete  klasside põhised hääletustulemused.
Ajavahemikus 2.-15.september 2023 viidi klassides läbi klassijuhatajate poolt, ÕK põhimääruses kirjeldatud valimisprotseduur ning esitati hääletustulemused e-dokumendi kaudu.
Otsus: klasside hääletustulemuste põhjal valiti klassi hääleõiguslikeks liikmeteks  5.- 9. klassidest 12 klassivanemat & 13 aseklassivanemat
Teema 2: 14.hooaja õpilaskogu liikmestaatuse kinnitamine klassides valitud esindajate poolt.
Ajavahemikus 15.09 – 21.09.23 kinnitasid klassides valitud hääleõiguslikud esindajad oma liikmestaatuse ÕK 14.hooajal.
Lähtudes täidetud e- dokumendist selgub, et 25st ÕK liikmest on:
●     mõisnud ÕK põhimääruses kirjeldatud ÕK tegevuse põhialuseid ja eesmärke 24 liiget;
●     teadlikud klassi esindajana oma kohustustest ja ülesannetest 24 liiget;
●     valmis kinnitama lõplikult oma liikmestaatuse ÕK 14.hooajal, 25 liiget.
Otsus: kinnitada TKLK-i õpilaskogu 14. hooaja liikmeteks 25 õpilast, neist 12 klassivanemat ja 13 aseklassivanemat.
ÕK 13. hooaja  protokollide põhjal koondatud materjal
(september  2022 –  aprill 2023)

17.04.23 / NR 10
Teema: kevadine üldkogu 2023
1. ÕK 13.hooaja aruande kuulamine ja hinnangu andmine ÕK 13. hooaja tegevusele.
ÕK 13.hooaja tegevuse aastaaruanne.
G.M.Koha tutvustas ÕK 13. hooaja aasta tegevuse aruannet, vastas üldkogu liikmete küsimustele ja üldkogu liikmed andsid hinnangu ÕK 13.hooaja tegevusele: suurepärane – 25 liiget, hea – 44 liiget, rahuldav – 1 liige ja 9 liiget hinnangut ei andnud. Kokkuvõtteks hinnati ÕK 13.hooaja tegevus heaks 44 üldkogu liikme poolt s.o 56% üldkogul osalenud õpilaste arvust
Otsus: arvestades üldkogu liikmete enamuse hinnangut,  hinnata ÕK 13.hooaja tegevus heaks 44 häälega.

2. ÕK 14.hooaja juhatuse liikmete (presidendi, 1. ja 2. asepresidendi) valimise II hääletusvoor.
ÕK presidendi valimiseks viidi eelnevalt läbi klasside põhine hääletus ja vormistati hääletussedel, kuhu pandi kirja 13 klassi õpilaste poolt eelistatud presidendi nimi ja häälte arv.  13-s klassis läbiviidud hääletuse tulemusena selgusid ÕK 14 hooaja juhatuse liikmed:
ÕK president – Grete Mia Koha (7.a), häälte arv 149;
ÕK 1. asepresident – Harriet Hallik (7.b, häälte arv 36;
ÕK 1. asepresident – Mirell Viigipuu (7.b), häälte arv 9.
Üldkogu II hääletusvooru hääled lugesid kokku valimiskomisjoni liikmed: Mirjam Märtin, Mirtel Toom, Oliver Vind, Robert Meinart, Elin Andreson, Maria Lisette Anderson.
Otsus: kinnitada ÕK 14.hooaja juhatuse liikmeteks – Grete Mia Koha (president), Harriet Hallik (1. asepresident)  ja Mirell Viigipuu (2. asepresident) – poolt 79, vastu ja erapooletudi ei olnud.
5. ÕK liikmete tänamine. 
ÕK juhatuse liikmed tänasid tänukirjade (Grete Mia kujundus), šokolaadide ja meenetega oma suurepärast meeskonda.
Huvijuht A.Kulamaa andis ÕK juhatuse liikmetele üle kooli tänukirja ja väikese kingikoti – inspireeriva tegutsemise ja ÕK 13.hooaja juhtimise eest.
6. ÕK 13.hooaja tegevuse lõpetamine.
ÕK 13.hooaeg on ametlikult lõppenud, kuid mitteametlikult jätkavad ÕK liikmed õpilaste esindamist kuni kooliaasta lõpuni 13.juun 2023).
12.04.23 / NR 9
Teema: Valimistulemused 2023
Valimiskomisjoni eestvedamisel sai teoks ülekooliline valimispäev, millele järgnes valimistulemuste väljaselgitamine.
Kokku osales valimispäeval 267 inimest, neist  3.-9. klassidest käis hääletamas 254 õpilast, valimisaktiivus 65,4 % (3.-9. kl õpilaste üldarv 408) ja õpetajatest hääletas 13 inimest 42st (31%)
Valimiskastis oli  kokku 267 hääletussedelit, millest 19 hääletussedelit oli rikutud.
ÕK 14. hooaja juhatusse kandideerinud kolmikule nr.1  – Grete Mia Koha (7.a) Harriet Hallik (7.b), Mirell Viigipuu (7.b)  – antud hääled jagunesid järgnevalt:
★    poolt  237 häält (88,4%)
★    vastu 11  häält (4,11%)
Kuna kandideerinud ÕK 14.hooaja juhatusele antud häälte arv ületas 50% piiri, siis on kandideerinud kolmik pääsenud II vooru, mis toimub kevadisel üldkogul 17. aprillil, kus valitakse juhatuse liikmed (president ja kaks asepresidenti).
Otsus: valimistulemuste põhjal pääses II hääletusvooru ÕK 14.juhatusse kandideerinud kolmik – Harriet Hallik (7.b), Mirell Viigipuu (7.b), Grete Mia Koha (7.a).

17.02.23 / NR 8

Teema: ÕK 14.hooaja ülekooliliste valimiste 1.hääletusvooruks valmiskomisjoni moodustamine.
Huvijuht tutvustas valimiskomisjoni ülesandeid ÕK koosolekul ja tegi ettepaneku valida valimiskomisjon ÕK liikmete seast.
Valimiskomisjoni liikmed on: Mirjam Märtin 8.b (esimees) ja liikmed: Kadri-Liis Kaldre (8.b), Elin Andreson (6.b), Oliver Vind (6.c), Robert Meinart (6.c), Maria Lisette Anderson (5.b), Mirtel Toom (9.a).
Otsus: kinnitada 7- liikmeline valimiskomisjon, poolt 9, vastu ja erapooletuid ei olnud.

8.12.22 / Nr 7

Teema 1: ÕK liikmestaatuse lõpetamine – põhjuseks puudub motivatsioon ja tahe ÕK tegevuses osaleda.

Otsus: vabastada  5.b klassi õpilane ennetähtaegselt ÕK liikmeks olemisest.
Teema 2: Kesklinna koolide koostööpäeval töörühmade arutelude põhjal kaardistatud arutelude tulemuste ülevaatamine ja kinnitamine partnerkoolidele tutvumiseks saatmiseks.
28. novembril toimus  kolme kesklinna kooli – Võru, Viljandi, Tartu – õpilasesinduste  1. koostööpäev, kus osales 43 õpilasesinduste liiget, huvijuhid ning Tartu ja Võru koolide juhid ning Viljandi kooli esindaja.Õpilaste esindajad tutvustasid oma kooli ÕE-de tegevust, mängiti koostöömänge,  kirjutati südametele häid jõulusoove, tutvuti koolimajaga, pandi kirja päeva emotsioon ja märksõnad ning viidi läbi töörühmades arutelud teemal” Kuidas luua püsivat ja jätkusuutlikku silda kesklinna koolide vahel”.Töörühmade ideed/mõtted kaardistati ning jagati kaardistatud kujul Võru ja Viljandi õpilasesindustega.
Otsus: Kinnitada Kesklinna koolide koostööpäeva arutelude kaardistatud tulemused ja saata see tutvumiseks partner koolidele.

Teema 3: Küsitlus”Vaimse tervise 5.-9.klasside õpilaste vaimse heaolu erinevad aspektid koolikeskkonnas” tutvustus ja läbiviimise kord.
Küsitluse eesmärk on kaardistada üldiselt vaimse heaoluga seotud teemad ja vajadused koolis.
Küsimustiku struktuur:
I Vaimse tervise heaolu – enesetunne koolis.
II Vaimse tervise heaolu – õppimise maht
III Vaimse tervise heaolu – kiusamine koolis.
II Vaimse tervise heaolu – õppimise maht.
IV Õpilaskogu kui õpilaste esindaja, kaasaja ja vaimse heaolu eest seisja.
Küsimustik koostati koostöös ÕK juhatuse, liikmete ja huvijuhiga.
Otsus: kinnitada küsimustik ning viia küsitlus läbi ajavahemikus 9.12 – 21.12. 22.

Teema 4.: Sallivuskonverents 2022 kuuldud mõtete jagamine.

17.11.22/Nr 6

Teema: Menetleti kahe ÕK liikme lahkumisavaldust õpilaskogust, põhjuseks ajapuudus ÕK tegevuses osalemiseks. 

Otsus: rahuldada kahe õpilase ÕK liikmete lahkumissoov õpilaskogust.

11.11.22/ Nr 5

Teema: hooaja tegevusplaan

ÕK 13. hooaja aasta tegevusplaani, väärtuste ja eesmärkide kinnitamine. Lisa.1 ÕK aasta tegevusplaan.

Moto” Koos teeme kõike paremini” 

Visioon: õpilastevahelise ühtsustunde kasvatamine õpilaste kaasamise ja osaluse kaudu.

Missioon

kujundame koos osaluskultuuri – kaasame, arutleme, otsustame, teostame;

loome koos ühistegevusi – genereerime ideid ja teostame.Aasta eesmärk: korraldame vähemalt ühe ülekoolilise sündmuse kuus, mis kaasab õpilasi ning muudab ÕK tegevuse õpilastele nähtavamaks.

Võtmetegevused,  neli eesmärki & oodatud lõpptulemused.

Eesmärk 1: Õpilaste huvide väljendamine ning seaduslike õiguste kaitsmine

Oodatud lõpptulemus: õpilaste vajaduste ja probleemide väljaselgitamiseks on läbiviidud küsitlusi, neid analüüsitud ning koostöös osapooltega leitud nendele lahendusi, õpilaste arvamusi on väljendatud hoolekogus.

Eesmärk 2: Õpilasi liitvate ühenduste ja koolidega koostöö edendamine.

Oodatud lõpptulemus: osaletud on Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekutel, osaluskohvikutel ning Kesklinna koolide õpilasesinduste ühisprojektiga liitumise tulemusena on käivitunud  nelja kooli vaheline koostöö õpilasesinduste vahel.

Eesmärk 3: Õpilaste otsustusprotsessidesse kaasamise kaudu osalusdemokraatia arendamine.

Oodatud lõpptulemus: mõtete väljendamine, seisukohtade kujundamine, otsustamine ning teostamine eduka osalusdemokraatia kujundamiseks koolis, et arendada koostööoskust, eneseväljendust, oskuslikku probleemide püstitamist ja arvamuse avaldamist.

Eesmärk 4: Ühistegevuste teostamine õpilaselt – õpilasele koos loomise kaudu.

Oodatud lõpptulemus: ühistegevuste koosloomise ja teostamise  kaudu kasvatada õpilaste vahel ühtsustunnet ja kaasa löömise tahet, kus üha rohkem õpilasi tajub mõistab, et ainult koos teeme kõike paremini ning iga õpilase panusest sõltub koolisolemise rõõm ja heaolu.

Otsus: kinnitada ja võtta teadmiseks ning ÕK 13.hooaja tegevuse aluseks aasta tegevusplaanis kirja pandud väärtused, eesmärgid ja võtmetegevused.

10.11.22 Nr 4

Teema: ÕK liikme ennetähtaegsest vabastamisest ja uue klassivanema kinnitamine ÕK liikmeks.

Otsus: 8.b klassivanemaks/ ÕK liikmeks kinnitada Kadri-Liis Kaldre.

Teema: Ideekorje ÕK likmetelt EÕEL-i avaliku poliitika valdkonna poolt korraldatud ümarlaua jaoks. Arutelu käigus toodi välja 13 erinevat probleemi koolielus (nt. e-sigarettide tarbimine, diskrimineerimine, nutiseadmete pidev kasutamine jne)

Otsus: kinnitada ÕK juhatuse liikmete osalemine ja probleemide kajastamine EÕEL-i ümarlaual Estonia talveaias.

Teema: Ülevaade Kesklinna koolide /Võru, Viljandi, Tartu) esimesest koostööpäevast ja eelneva kohtumise kokkuleppimine.

Otsus: võeti teadmiseks koostööpäeva kava, kinnitati osalejad ning lepiti kokku eelkohtumine.

13.10.22/Nr 3

Teema: Õpilaskogu üldise kooskäimise töökorralduse kokkuleppimine ja kinnitamine.

Ajavahemikus 7.10.22 – 13.10.22 oli kõigil ÕK liikmetel võimalik tutvuda ja arvamust avaldada elektrooniliselt saadetud dokumendi kaudu, mis puudutas ÕK kooskäimise üldist töökorraldust 13.hooajal. 

ÕK üldine kooskäimise töökorraldus tuleneb ÕK põhimäärusest, kus on määratletud, et ÕK saab kokku vähemalt üks kord kuus. Kokkusaamise vormideks on koosolek, üldkogu ja teema  – arutelud, mis kuupäevaliselt kajastuvad ÕK tegevusplaanis ning kinnitatakse esimesel üldkogul. 

Koosolekud  (protokollitakse) – toimumissagedus vastavalt vajadusele, võib olla ka elektrooniline – osalemiskohustus ÕK põhiliikmetel;

Üldkogud 2 x aastas (protokollitakse) –  oktoobris ÕK liikmete vande andmine ja aasta tegevusplaani kinnitamine – osalemiskohustus ÕK põhi-ja asendusliikmetel, võivad osaleda kogu kooli õpilased.
Teema – arutelud (vähemalt 1 x kuus) –  eelduseks on klassides läbiviidud arutelud erinevatel teemadel, ideede/vajaduste klassipõhine kaardistamine ja saadud tulemuste jagamine ÕK aruteludel, mille eesmärgiks on leida tehtud ettepanekute, vajaduste, probleemide ühisosa, mille teostamisele koos lahendusi / võimalusi leida. Osalemiskohustus on ÕK põhiliikmetel, kuid teema – aruteludel võivad huvi korral osaleda ka teised kooli õpilased.

Otsus: ÕK üldine töökorraldus ja ettepanekud kinnitati 20 häälega, puudus 2.

6.10.2022  Nr 2

Teema 1Õpilaskogu koosolekute juhataja ja protokollija valimine

ÕK koosolekute juhatajaks kinnitati 7.a klassi õpilased Grete Mia Koha (ÕK president), ja protokollijaks Anna Rebeka Luha (ÕK asepresident) .

Teema 2Õpilaste esindaja valimine hoolekogus ja Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekutel.

Õpilaste esindajaks hoolekogus ja Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekutel kinnitati Grete Mia Koha ning tema äraolekul Anna Rebeka Luha.

27.09.2022  Nr 1

Teema: ÕK 13.hooaja liikmete nimekirja kinnitamine.

Ajavahemikus 5. 09. – 22.09.2022 valiti klasside põhiselt hääletuse teel esindajad 13.hooaja õpilaskogusse: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b klassidest – kokku 20 ÕK liiget, neist 11 klassivanemat & 9 aseklassivanemat. ÕK juhatuse  2 liiget valiti ülekooliliselt kevadel 7.a klassist.

ÕK 13.hooaja liikmete nimekirja kuulub 22 liiget, neist 13 põhiliiget (ÕK juhatuse liikmed ja klassivanemad) ning 9 asendusliiget.

ÕK 12. hooaja  protokollide põhjal koondatud materjal ( september  2021 –  aprill 2022)

30.09.2021 / nr 1

Teemad:

  1. Kinnitati koosolekute juhatajaks Mia Britt Williams (president), protokollijaks Pillerin Vilipuu (asepresident)  ning kommunikatsioonijuhiks Adeli Ilves (asepresident).
  • Õpilaste esindajaks Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekule ja hoolekogus kinnitati Mia Britt Williams (president).
  • Arutati ÕK üldist kooskäimise töökorraldust ning lepiti kokku, et lähtuvalt ÕK põhimäärusest saab ÕK kokku vähemalt üks kord kuus. Kokkusaamise vormideks on koosolek, üldkogu ja teema  – arutelud, mis kuupäevaliselt kajastuvad ÕK tegevusplaanis ning kinnitatakse esimesel üldkogul.

Koosolekud  (protokollitakse) – toimumissagedus vastavalt vajadusele, võib olla ka elektrooniline – osalemiskohustus ÕK põhiliikmetel;

Üldkogud 2 x aastas (protokollitakse) –  oktoobris ÕK liikmete vande andmine ja aasta tegevusplaani kinnitamine – osalemiskohustus ÕK põhi-ja asendusliikmetel, võivad osaleda kogu kooli õpilased.

Teema – arutelud (vähemalt 1 x kuus) –  eelduseks on klassides läbiviidud arutelud erinevatel teemadel, ideede/vajaduste klassipõhine kaardistamine ja saadud tulemuste jagamine ÕK aruteludel, mille eesmärgiks on leida tehtud ettepanekute, vajaduste, probleemide ühisosa, mille teostamisele koos lahendusi /võimalusi leida. Osalemiskohustus on ÕK põhiliikmetel, kuid teema-aruteludel võivad huvi korral osaleda ka teised kooli õpilased.

  • ÕK liikmed arutlesid ja kaardistasid  töörühmades ÕK ühiseid väärtusi ja ootusi.

Lähtudes kaardistatud tulemustest kujunesid ÕK 12. hooaja tegevuse alustaladeks järgmised väärtused ja ootused, mis kinnitatakse sügisesel üldkogul ( 14. oktoober)

VÄÄRTUSEDOOTUSED, mis toetavad väärtuste rakendamist igapäevases tegevuses
KOOSTÖÖ TÄPSUSarusaadav kommunikatsioon,  info kahesuunaline liikumine – klassivanem kui silla looja klassi õpilaste ja ÕK liikmete s.h ÕK juhatuse vahel.
entusiasm, aktiivsus nii tegude kui ka elava mõttevahetuse s.h ideede tasandil – igaüks panustab ja vastutab s.t on kohal päriselt;
DEMOKRAATIA AVATUSkaasame, arutleme, otsustame, teostame – kõik õpilase osalusel ja õpilase jaoks;
õpilaste heaolu eest seismisel arvestame kooli õpilaste õiguste ja vajadustega – viime läbi küsitlusi ja  kaasame aruteludesse ning esindame neid hoolekogus, kooli juhtkonna ees ja väljaspool kool
AUSTUS VIISAKUS ABIVALMIDUS HEATAHTLIKKUS HUMOORIKUSmeeskonnavaimu hoidmiseks iga liigetahab kuuluda  ÕK 12. hooaja meeskond, tagab oma tegevuse järjepidevuse, suhtleb kaaslastega sõbralikult, julgeb rääkida avatult nii oma õnnestumistest kui ka raskustest – kokkusaamiste alustamine õnnestumiste / murede jagamise ringiga;
lõbus koostöö keskkond  ja rõõmsad inimesed –  oleme ausad, avatud, kasvatame koos head energiat läbi ühistegevuste, tagame usaldusväärsuse s.t täidame endale võetud kohustusi ja kokkuleppeid. Ühistegevused: õues pitsa söömine, kokkamine

08.10.2021 / nr 2

Teema: Arvamuse avaldamine Kooli arengukava (2022-2026)

Ajavahemikus 30.09 – 8.10 oli õpilaskogu liikmetel võimalik tutvuda kooli arengukava eelnõuga. Kommentaari lisas 9.a klassi esindaja Nora Ranniku, kes tegi ettepanekuveel  rohkem sügavutti minna vaimse tervise tervise temaatika ja edendamisega koolis

Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli arengukava eelnõu võib esitada Tartu linnavalitsusele kinnitamiseks.

14.10.2021 / nr 3

Teema: ÕK 12. hooaja aasta tegevusplaani tutvustamine ja kinnitamine.

Üldkogul arutati läbi ja kinnitati ÕK 12.hooaja visioon, missioon, väärtused, ootused, eesmärgid, võtmetegevused ja oodatud tulemused ning kinnitati ÕK aasta tegevusplaan.

Teema: ÕK liikmete vande andmine

ÕK juhatuse liikmete eestvedamisel andsin kõik ÕK liikmed vande.

Teema: ÕK 12. hooaja liikmete nimekirja kinnitamine.

ÕK 12. hooaja liikmete nimekirjas on 29 liiget, neist 15 põhiliiget (ÕK juhatuse liikmed ja klassivanemad), 14 asendusliiget (aseklassivanemad).

20.01. 2022 / nr 4

Teema: ÕK arvamuse avaldamine kooli õppekava uuendatud osade kohta.

Ajavahemikus 14.01.22 – 19.01.22 oli õpilaskogu liikmetel võimalik tutvuda kooli õppekava uuendatud osadega, mille sisuks oli tuge vajavate õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise meetmed ja kord ning tasemetööd.

Kommentaare ei lisatud. Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli õppekava uuendatud osad võib kinnitada.

22.03. 2022 / nr 5

Moodustati ja kinnitati valimiskomisjon ÕK 13. hooaja (2022/2023) juhatuse valimispäevaks, kelle ülesandeks on valimiste korraldamine, valimistulemuste protokolli koostamine ja avalikustamine valimispäeva lõpuks, samuti üldkogul, II hääletusvooru nõuetekohase läbiviimise jälgimine ja häälte lugemine ÕK juhatuse liikmete väljaselgitamisel. (Aluseks õpilaskogu põhimääruses – § 7. Õpilaskogu juhatuse valimised.)

Otsus: valimiskomisjoni esimeheks kinnitati Mia Britt Williams (ÕK president, 9.b) ja liikmeteks Mirtel Toom (8.a), Kirke Maria Selberg (8.a), Harriet Hallik (6.b), Mirell Viigipuu (6.b), Nora Ranniku (9.a)

06.04.2022 / nr 6

Õpilaskogu arutas ja nõustus huvijuhi ettepanekuga vabastada ennetähtaegselt õpilaskogust 5 liiget, kes pole huvitunud ÕK tegevusest ega täitnud endale võetud ülesandeid ÕK 12.hooajal.

05.05.2022 / nr 7

Teema: ÕK 13.hooaja juhatuse valimised
1. Ülevaade ÕK juhatuse 1. hääletusvoorust

3. – 9. klasside õpilaste üldarv on 404, neist hääletamas osales 286 õpilast s.t, et õpilaste osalusaktiivus valimistel oli 71,2%. Õpetajate osalusaktiivsus valimistel oli 26,1%, hääletamas käis 12 õpetajat/koolitöötajat. ÕK 13. hooaja juhatusse kandideerinud duole – Grete Mia Kohale (6.a) ja Anna Rebeka Luhale (6.a) antud hääled jagunesid: poolt (jah) 228 häält (76%), vastu (ei ) 67  häält (22,5%). Kokku osales valimispäeval 298 inimest.

Otsus: häälteenamusega (76%) said automaatselt 2. hääletusvooru ÕK juhatuse kandidaatide duo Grete Mia Koha ja Anna Rebeka Luha.

2. ÕK juhatuse liikmete (presidendi ja asepresidendi) valimise 2. hääletusvoor. 

12 klassi esindajate antud hääled jagunesid: 9 häält Grete Mia kohale, 3 häält Anna Rebeka Luhale.

Otsus: ÕK 13.hooaja presidendiks valiti 9 häälega Grete Mia Koha ja asepresidendiks 3 häälega Anna Rebeka Luha.

Teema: ÕK 12. hooaja tegevusaasta aruande kuulamine ja hinnangu andmine tegevusaastale.

Kuulati ära ÕK 12. hooaja tegevusaasta aruanne ja hääletamise tulemusena jagunesid hinnangud: väga hea 76 häält, hea 8 häält ja rahuldav 1 hääl.

Otsus: häälteenamusega hinnata ÕK 12.hooaja tegevus väga heaks.

Teema: ÕK liikmete tänamine, ühisfotode tegemine ja 12.hooaja lõpetamine.

ÕK 11. hooaja  protokollide põhjal koondatud materjal (oktoober 2020 – mai 2021)

02.10.2020 / nr 1

Teema: sügisene õpilaste suurkogu

Sügisesel suurkogul sõnastati ÕK tegevuseks ootused (aluseks põhikooli-ja gümnaasiumiseadus § 60): õpilaste õiguste eest seismine, huvide kaitsmine ja koostöö edendamine; õpilaste esindamine, nende arvamuste edastamine; koolielu korraldamises arvamuse avaldamine; koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muutmine.

Teema: õpilaskogu juhatuse liikmete valimine

Suurkogu liikmed valisid ÕK juhatuse liikmed –  president Karlotta Kattai, asepresident  Mia-Britt Williams, meelelahutusvaldkonna juht Hendrik Tiirats, kommunikatsiooni valdkonna juht Pillerin Vilipuu, avaliku poliitika valdkonna juht Adeli Ilves, tavaliige Mehka Kartau.  

Teema: Liikmeskoolina koostöö jätkamine Eesti Õpilasesinduste Liiduga. 

Suurkogu liikmed otsustasid, et liikmeskoolina täidaksime ka edaspidi kohustust osaleda üldkoosolekutel ja teistel  Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatud ettevõtmistel.

12.10.  2020 / nr 2

Teema: koostöö ja kahesuunaline kommunikatsioon

Õpilaskogu koostöö ja kommunikatsiooni sujuvamaks muutmisel Tartu noortevolikogu liikmete, Tartu koolide õpilasesinduste ja Eesti Õpilasliiduga  – loodi 12. oktoobril IT-juhi Madis Kautsi poolt ühine õpilaskogu e-aadress: opilaskogu@kesklinna.tartu.ee, See liideti Noorsootöö spetsialisti Airi Pargi poolt õpilasesinduste listiga, mille kaudu on kõigil osapooltel võimalik kiiresti omavahel infot jagada ja plaane pidada. Otsustati, et õpilaskogu listi saabuvate kirjadele vastamise eest vastutavad  ÕK president ja asepresident. Samuti, et kõik ÕK liikmed loevad saabuvaid kirju, peavad kinni kokkulepitud kuupäevadest ning kirjavahetuse hea tava kohaselt vastavad kirjale esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. 

20.10.2020 / nr 3

Teema:  Stiilipäevade ja filmiõhtu korraldamine.

Koolielu elavdamiseks korraldada stiilipäevadega: “Halloween”, “Sõbrapäev-kanna roosat ja/või punast” ning filmiõhtu”Transilvaania” koos plaksumaisi müümisega.

Teema: kooli sünnipäev – kool 30!

Kooli sünnipäeva nädalasse panustatakse järgmiselt: “Kahoot – 30 küsimust kooli kohta”, kooliraadio kaudu 30 fakti kooli ja nende inimeste kohta. Hommikuringide kaudu levitada koostöös klassi kontaktisikutega kooli sünnipäevaga seonduvat teavet nagu meeskonnatöö olümpia, fotojaht, räppimie pärastlõuna.

3.11.2020 / nr 4

Teema: koostöös vanematekoguga heategevuslik advendipäev / jõulukaartide joonistamine vanadekodus elavatele memmedele ja taatidele.

Heategevuslikul advendipäeval otsustati ÕK poolt avada POP- UP stand – kohvik ning osaleda vanematekogu poolt korraldatud advendipäeva arutelul. Kuna piirangute tõttu ei lubanud kool advendipäeva korraldada, siis otsustati kaasa minna vanematekogu ideega, mis kutsus õpilasi joonistama vanadekodus elavatele inimestele  jõulukaarte tegema. ÕK liikmed otsustasid joonistada kümme jõulukaarti, et valmistada rõõmu vanadekodus elvatele inimestele.

10.11.2020 / nr 5

Õpilaskogu menetles neile saabunud avaldust. 

Uueks meelelahutus valdkonna juhiks ja protokollijaks valiti Mehka Kartau.

24.11.2020 / nr 6

Teema: II hoolekogu-õpilasliikmete koolitus

Tartu linna poolt korraldatud II hoolekogu – õpilasliikmete zoomi-koolitusel osalesid K.Kattai (9.a) ja G – M. Koha (5.a), kes jagas oma möödunud aasta hoolekogu- kogemust II kooliastme usaldusisikute juhina..

Teema: Eesti Õpilasesinduste Liidu XLIII üldkoosolekul osalemine.

Otsustati, et K.Kattai osaleb Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatud XLIII üldkoosolekul ning teeb ÕK-liikmetele kokkuvõtte üldkoosolekul  käsitletud teemadest  –  EÕEL-i tegevuskava (2020), aruanne, tegevuskava (2021), Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide täiendamine, põhikirjade muudatus ja eelarve (2021).. 

Teema: KOV- arutelupäeval osalemine ja noortevolikogu valimised.

Otsustai osaleda Tartu Noortevolikogu poolt korraldatud  KOV- arutelupäeval, et kaasa rääkida erinevatel teemadel nagu keskkonnasõbralikkus, transport, digipädevus, vaimne tervis ning muud rõõmud ja mured KOV-tasandil. 

Otsustati videosilla kaudu  osaleda koosolekul, kus käsitletakse edaspidist võimalikku koostööd KOV-ga mh ka noortevolikogu valimisi puudutavaid teemasid – zoomi-koosoleku korraldas Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse peaspetsialisti Airi Park.

Teema:õpilaste vajaduste väljaselgitamine

Otsustati Käramiselt (arutelu avatud meetodil) ja usaldusisikute arutelude kaudu välja selgitada õpilasi huvitavad teemad ja probleemid, et nende põhjal koondada teemade pingerida, et tegelda otseselt nende elluviimise või lahendamisega või viia läbi probleemi ulatust täpsustavaid küsitlusi 3.-9. kl õpilaste seas.

Teema: õpilaste kaasamine/ arutelukultuuri edendamine  ja kommunikatsiooni kahesuunalisuse tagamine.

Arutelukultuuri edendamiseks korraldati koostöös huvijuhiga avatud meetodid rakendades “Käramine”, kus osalesid 3.a, 3.b, 4.a ja 8.a klasside õpilased, kes arutlesid järgmiste teemade üle: koolikiusamine, koolitoit, suhtumine – negatiivsed ja positiivsed hoiakud,  positiivsuse kasvatamine koolikultuuris, kosmos, keskkond/ loodushoid, õuevahetundide elavamaks muutmine ja turvalisus.

Klasside usaldusisikute arutelude rutiini taaskäivitamine üks kord kuus. Novembris toimuval kohtumisel arutati A.Ilvese eestvedamisel prügi sorteerimise teemadel, kus pakuti välja, et paberi jaoks võiksid koolis olla eraldi prügikastid. Samuti koolitoidu üle, pöörates tähelepanu, et ka õpilastel võiks olla võimalus soovi korral osta tavapärasele koolitoidule juurde näiteks praadi ning rohkem võiks mõelda ka neile, kes eelistavad toiduks taimetoitu.

Selleks, et teabe kahesuunaline liikumine õpilaskogu ja õpilaste vahel muutuks sujuvamaks on oluline  nädala teabe jagamisel esmaspäevastes hommikuringides  määratleda nii tegevuste toimumise kui ka tagasisidestamise kuupäevad. Õpilaselt-õpilasele teabe kahesuunaline liikumine ei toimi ühtlaselt kõigis klassides, kõige suuremaks probleemiks on õigeteks tähtaegadeks oma klassile teabe jagamine, kaasamine, registreerimine, tagasisidestamine jne. Klassi kontaktisikutele mõeldud hommikuringid toimuvad üks kord nädalas, mida veab eest kommunikatsiooni valdkonna juht P. Vilipuu.

Teema: ÕK arengustrateegia täiendamine, kinnitamine ja tegevuse aluseks võtmine.

Otsustati kinnitada ja tegevuses arvestada arengustrateegias kirjeldatud väärtuste  ja koostöö põhimõtete, samuti eesmärgid ning saavutada  oodatud tulemused.

Visioon: Kesklinna koolis on iseseisvalt tegutsev, koostöine, jätkusuutlik, usaldusväärne ja tuntud õpilasesindus, mille  toimimine on arusaadav kõigile kooli kogukonna liikmetele.

Väärtused: avatus, usaldus, hoolivus, sallivus.

Koostöö põhimõte: liigume turvalise koolikeskkonna poole, mis põhineb kokkulepitud väärtustel, eesmärkidel, vastastikusel austusel, kaasatusel, osalusel ja meeskonnatunde kasvatamisel.

Eesmärk 1: õpilaste vajaduste väljaselgitamine ja edastamine

Oodatud tulemus:Küsitluste läbiviimine ja analüüsitud tulemuste kaardistamine ja nende põhjal ettepanekute tegemine asjaomastele isikutele.

Eesmärk 2: õpilaste esindamine ja õiguste kaitsmine

Oodatud tulemus: õpilased on esindatud ja arvamused edastatud hoolekogu, kooli ning  kohaliku omavalitsuse tasandil.

Eesmärk 3: koostöö edendamine teiste õpilaskondade liitude ja organisatsioonidega

Oodatud tulemus: Õpilased on esindatud EÕEL-i üldkoosolekutel, õpilastele mõeldud koolitustel, samuti suhtluses Tartu noortevolikogu ja teiste koolide õpilasesindustega.

Eesmärk 4: aktiivne õpilastevahelise arutelukultuuri edendamine ja koostöö tõhustamine vanematekoguga

Oodatud tulemus: õpilased on saanud kokku, harjutanud ja õppinud oma arvamust avaldama ja mõtteid vahetama neile olulistel teemadel, samuti teisi kuulama.

Eesmärk 5: tasakaalustatud, demokraatliku ja kahesuunalise kommunikatsiooni edendamine

Oodatud tulemus: õpilased tunnevad end informeerituna, kaasatuna,väärtustatuna, vajalikuna ning on õppinud kokkulepitud korras tagasisidet andma.

Eesmärk 6: koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muutmine.

Oodatud tulemus: Toimuvad omanäolised tegevused s.h on  kasvanud omaalgatuslike  ettevõtmiste hulk, mis  tõmbavad ligi erinevate huvidega õpilasi, innustades neid rohkem panustama koolielu elavamaks muutmisele.

Eesmärk 7: ÕK omavahelise koostöö edendamine,kogemuste vahetamine ja regulaarse kooskäimise kujundamine.

Oodatud tulemus: välja on kujunenud kooskäimise rutiini ja kokkulepitud arutatud teemade üles tähendamine.

Eesmärk 8: koolielu korraldamises arvamuse avaldamine

Oodatud tulemus: õpilased on arvamust avaldanud  järgmiste kooli dokumentide muudatuste kohta: kooli põhimäärus PGS § 66 lg 1;. arengukava  PGS § 67 lg 2.kodukord § 68 lg 2., õpilasesinduse põhimääruse koostamisel  ja esitanud direktorile kinnitamiseks  PGS § 60 lg 5.

04.12.2020 / nr 7

Teema: Tartu Kesklinna Kooli põhimääruse eelnõu lugemine.

ÕK luges Tartu Kesklinna Kooli Põhimääruse eelnõud, muudatusettepanekuid ei teinud.

 07.12.2020/ nr 8

Teema: Arvamuse andmine kooli põhimääruse eelnõu kohta.

Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli põhimääruse eelnõu võib esitada Tartu linnavalitsusele kinnitamiseks.

11.12.2020/ nr 9

Teema: Arvamuse andmine kooli dokumendi “Kodukord” kohta.

Õpilaskogu avaldas elektrooniliselt arvamust kooli dokumendi  Kodukord” muudatusettepaneku üle ning nõustusid, et dokumenti lisatakse punkt 3 lg 3.

13.05.2021 / nr 1

Teema: ÕK põhimääruse eelnõu heakskiitmine õpilaste poolt.

Õpilaskogu põhimääruse eelnõu heakskiitmisel osales ajavahemikul 27. aprill – 13. mai 2021 310 õpilast 355st õpilasest, mis on 93,2% 3.-8. klasside õpilaste arvust. Osa võtsid – 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a,, 5.b, 5.c, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b klasside õpilased.

ÕK põhimääruse eelnõu heakskiitmisel osales 310 õpilast, neist 279 poolt, 12 vastu, 19 erapooletut.

Seisuga 13.mai 2021 on õpilaskogu põhimääruse eelnõu heakskiidetud õpilaste poolt 279 häälega.

21.05.2021 / nr 2

Teema: Kevadine õpilaste üldkogu

Kevadisel üldkogul osalesid 4.- 9. klasside õpilased, kohal 31 õpilast ja puudus 10.

Kuulati aastaaruannet, ÕK põhimääruse eelnõu kujunemise ülevaadet ning ÕK juhatuse-kolmikute elektroonilise valimise hääletustulemusi (kandideeris ja valituks osutus üks kolmik koosseisus Adeli Ilves (8.a), Pillerin Vilipuu (8.a) ja Mia-Britt Williams (8.b) – häältetulemus 75 poolt, 2 vastu.

Klasside poolt valitud 14 hääleõiguslikku esindajat valisid  ÕK juhatuse liikmete seast presidendi ja kaks asepresidenti. Häältetulemusena valiti 2021/2022 presidendiks Mia-Britt Williams, esimeseks asperesidendiks Adeli Ilves ja teiseks asepresidendiks Pillerin Vilipuu.

Üldkogu liikmed otsustasid hinnata õpilaskogu 11.hooaja tegevuse suurepäraseks 27 häälega, 4 õpilast hindasid ÕK tegevuse väga heaks.