Õpilaskogu protokollid

ÕK 12. hooaja  protokollide põhjal koondatud materjal ( september  2021 –  aprill 2022)

30.09.2021 / nr 1

Teemad:

  1. Kinnitati koosolekute juhatajaks Mia Britt Williams (president), protokollijaks Pillerin Vilipuu (asepresident)  ning kommunikatsioonijuhiks Adeli Ilves (asepresident).
  • Õpilaste esindajaks Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekule ja hoolekogus kinnitati Mia Britt Williams (president).
  • Arutati ÕK üldist kooskäimise töökorraldust ning lepiti kokku, et lähtuvalt ÕK põhimäärusest saab ÕK kokku vähemalt üks kord kuus. Kokkusaamise vormideks on koosolek, üldkogu ja teema  – arutelud, mis kuupäevaliselt kajastuvad ÕK tegevusplaanis ning kinnitatakse esimesel üldkogul.

Koosolekud  (protokollitakse) – toimumissagedus vastavalt vajadusele, võib olla ka elektrooniline – osalemiskohustus ÕK põhiliikmetel;

Üldkogud 2 x aastas (protokollitakse) –  oktoobris ÕK liikmete vande andmine ja aasta tegevusplaani kinnitamine – osalemiskohustus ÕK põhi-ja asendusliikmetel, võivad osaleda kogu kooli õpilased.

Teema – arutelud (vähemalt 1 x kuus) –  eelduseks on klassides läbiviidud arutelud erinevatel teemadel, ideede/vajaduste klassipõhine kaardistamine ja saadud tulemuste jagamine ÕK aruteludel, mille eesmärgiks on leida tehtud ettepanekute, vajaduste, probleemide ühisosa, mille teostamisele koos lahendusi /võimalusi leida. Osalemiskohustus on ÕK põhiliikmetel, kuid teema-aruteludel võivad huvi korral osaleda ka teised kooli õpilased.

  • ÕK liikmed arutlesid ja kaardistasid  töörühmades ÕK ühiseid väärtusi ja ootusi.

Lähtudes kaardistatud tulemustest kujunesid ÕK 12. hooaja tegevuse alustaladeks järgmised väärtused ja ootused, mis kinnitatakse sügisesel üldkogul ( 14. oktoober)

VÄÄRTUSEDOOTUSED, mis toetavad väärtuste rakendamist igapäevases tegevuses
KOOSTÖÖ TÄPSUSarusaadav kommunikatsioon,  info kahesuunaline liikumine – klassivanem kui silla looja klassi õpilaste ja ÕK liikmete s.h ÕK juhatuse vahel.
entusiasm, aktiivsus nii tegude kui ka elava mõttevahetuse s.h ideede tasandil – igaüks panustab ja vastutab s.t on kohal päriselt;
DEMOKRAATIA AVATUSkaasame, arutleme, otsustame, teostame – kõik õpilase osalusel ja õpilase jaoks;
õpilaste heaolu eest seismisel arvestame kooli õpilaste õiguste ja vajadustega – viime läbi küsitlusi ja  kaasame aruteludesse ning esindame neid hoolekogus, kooli juhtkonna ees ja väljaspool kool
AUSTUS VIISAKUS ABIVALMIDUS HEATAHTLIKKUS HUMOORIKUSmeeskonnavaimu hoidmiseks iga liigetahab kuuluda  ÕK 12. hooaja meeskond, tagab oma tegevuse järjepidevuse, suhtleb kaaslastega sõbralikult, julgeb rääkida avatult nii oma õnnestumistest kui ka raskustest – kokkusaamiste alustamine õnnestumiste / murede jagamise ringiga;
lõbus koostöö keskkond  ja rõõmsad inimesed –  oleme ausad, avatud, kasvatame koos head energiat läbi ühistegevuste, tagame usaldusväärsuse s.t täidame endale võetud kohustusi ja kokkuleppeid. Ühistegevused: õues pitsa söömine, kokkamine

08.10.2021 / nr 2

Teema: Arvamuse avaldamine Kooli arengukava (2022-2026)

Ajavahemikus 30.09 – 8.10 oli õpilaskogu liikmetel võimalik tutvuda kooli arengukava eelnõuga. Kommentaari lisas 9.a klassi esindaja Nora Ranniku, kes tegi ettepanekuveel  rohkem sügavutti minna vaimse tervise tervise temaatika ja edendamisega koolis

Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli arengukava eelnõu võib esitada Tartu linnavalitsusele kinnitamiseks.

14.10.2021 / nr 3

Teema: ÕK 12. hooaja aasta tegevusplaani tutvustamine ja kinnitamine.

Üldkogul arutati läbi ja kinnitati ÕK 12.hooaja visioon, missioon, väärtused, ootused, eesmärgid, võtmetegevused ja oodatud tulemused ning kinnitati ÕK aasta tegevusplaan.

Teema: ÕK liikmete vande andmine

ÕK juhatuse liikmete eestvedamisel andsin kõik ÕK liikmed vande.

Teema: ÕK 12. hooaja liikmete nimekirja kinnitamine.

ÕK 12. hooaja liikmete nimekirjas on 29 liiget, neist 15 põhiliiget (ÕK juhatuse liikmed ja klassivanemad), 14 asendusliiget (aseklassivanemad).

20.01. 2022 / nr 4

Teema: ÕK arvamuse avaldamine kooli õppekava uuendatud osade kohta.

Ajavahemikus 14.01.22 – 19.01.22 oli õpilaskogu liikmetel võimalik tutvuda kooli õppekava uuendatud osadega, mille sisuks oli tuge vajavate õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise meetmed ja kord ning tasemetööd.

Kommentaare ei lisatud. Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli õppekava uuendatud osad võib kinnitada.

22.03. 2022 / nr 5

Moodustati ja kinnitati valimiskomisjon ÕK 13. hooaja (2022/2023) juhatuse valimispäevaks, kelle ülesandeks on valimiste korraldamine, valimistulemuste protokolli koostamine ja avalikustamine valimispäeva lõpuks, samuti üldkogul, II hääletusvooru nõuetekohase läbiviimise jälgimine ja häälte lugemine ÕK juhatuse liikmete väljaselgitamisel. (Aluseks õpilaskogu põhimääruses – § 7. Õpilaskogu juhatuse valimised.)

Otsus: valimiskomisjoni esimeheks kinnitati Mia Britt Williams (ÕK president, 9.b) ja liikmeteks Mirtel Toom (8.a), Kirke Maria Selberg (8.a), Harriet Hallik (6.b), Mirell Viigipuu (6.b), Nora Ranniku (9.a)

06.04.2022 / nr 6

Õpilaskogu arutas ja nõustus huvijuhi ettepanekuga vabastada ennetähtaegselt õpilaskogust 5 liiget, kes pole huvitunud ÕK tegevusest ega täitnud endale võetud ülesandeid ÕK 12.hooajal.

05.05.2022 / nr 7

Teema: ÕK 13.hooaja juhatuse valimised
1. Ülevaade ÕK juhatuse 1. hääletusvoorust

3. – 9. klasside õpilaste üldarv on 404, neist hääletamas osales 286 õpilast s.t, et õpilaste osalusaktiivus valimistel oli 71,2%. Õpetajate osalusaktiivsus valimistel oli 26,1%, hääletamas käis 12 õpetajat/koolitöötajat. ÕK 13. hooaja juhatusse kandideerinud duole – Grete Mia Kohale (6.a) ja Anna Rebeka Luhale (6.a) antud hääled jagunesid: poolt (jah) 228 häält (76%), vastu (ei ) 67  häält (22,5%). Kokku osales valimispäeval 298 inimest.

Otsus: häälteenamusega (76%) said automaatselt 2. hääletusvooru ÕK juhatuse kandidaatide duo Grete Mia Koha ja Anna Rebeka Luha.

2. ÕK juhatuse liikmete (presidendi ja asepresidendi) valimise 2. hääletusvoor. 

12 klassi esindajate antud hääled jagunesid: 9 häält Grete Mia kohale, 3 häält Anna Rebeka Luhale.

Otsus: ÕK 13.hooaja presidendiks valiti 9 häälega Grete Mia Koha ja asepresidendiks 3 häälega Anna Rebeka Luha.

Teema: ÕK 12. hooaja tegevusaasta aruande kuulamine ja hinnangu andmine tegevusaastale.

Kuulati ära ÕK 12. hooaja tegevusaasta aruanne ja hääletamise tulemusena jagunesid hinnangud: väga hea 76 häält, hea 8 häält ja rahuldav 1 hääl.

Otsus: häälteenamusega hinnata ÕK 12.hooaja tegevus väga heaks.

Teema: ÕK liikmete tänamine, ühisfotode tegemine ja 12.hooaja lõpetamine.

ÕK 11. hooaja  protokollide põhjal koondatud materjal (oktoober 2020 – mai 2021)

02.10.2020 / nr 1

Teema: sügisene õpilaste suurkogu

Sügisesel suurkogul sõnastati ÕK tegevuseks ootused (aluseks põhikooli-ja gümnaasiumiseadus § 60): õpilaste õiguste eest seismine, huvide kaitsmine ja koostöö edendamine; õpilaste esindamine, nende arvamuste edastamine; koolielu korraldamises arvamuse avaldamine; koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muutmine.

Teema: õpilaskogu juhatuse liikmete valimine

Suurkogu liikmed valisid ÕK juhatuse liikmed –  president Karlotta Kattai, asepresident  Mia-Britt Williams, meelelahutusvaldkonna juht Hendrik Tiirats, kommunikatsiooni valdkonna juht Pillerin Vilipuu, avaliku poliitika valdkonna juht Adeli Ilves, tavaliige Mehka Kartau.  

Teema: Liikmeskoolina koostöö jätkamine Eesti Õpilasesinduste Liiduga. 

Suurkogu liikmed otsustasid, et liikmeskoolina täidaksime ka edaspidi kohustust osaleda üldkoosolekutel ja teistel  Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatud ettevõtmistel.

12.10.  2020 / nr 2

Teema: koostöö ja kahesuunaline kommunikatsioon

Õpilaskogu koostöö ja kommunikatsiooni sujuvamaks muutmisel Tartu noortevolikogu liikmete, Tartu koolide õpilasesinduste ja Eesti Õpilasliiduga  – loodi 12. oktoobril IT-juhi Madis Kautsi poolt ühine õpilaskogu e-aadress: opilaskogu@kesklinna.tartu.ee, See liideti Noorsootöö spetsialisti Airi Pargi poolt õpilasesinduste listiga, mille kaudu on kõigil osapooltel võimalik kiiresti omavahel infot jagada ja plaane pidada. Otsustati, et õpilaskogu listi saabuvate kirjadele vastamise eest vastutavad  ÕK president ja asepresident. Samuti, et kõik ÕK liikmed loevad saabuvaid kirju, peavad kinni kokkulepitud kuupäevadest ning kirjavahetuse hea tava kohaselt vastavad kirjale esimesel võimalusel, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. 

20.10.2020 / nr 3

Teema:  Stiilipäevade ja filmiõhtu korraldamine.

Koolielu elavdamiseks korraldada stiilipäevadega: “Halloween”, “Sõbrapäev-kanna roosat ja/või punast” ning filmiõhtu”Transilvaania” koos plaksumaisi müümisega.

Teema: kooli sünnipäev – kool 30!

Kooli sünnipäeva nädalasse panustatakse järgmiselt: “Kahoot – 30 küsimust kooli kohta”, kooliraadio kaudu 30 fakti kooli ja nende inimeste kohta. Hommikuringide kaudu levitada koostöös klassi kontaktisikutega kooli sünnipäevaga seonduvat teavet nagu meeskonnatöö olümpia, fotojaht, räppimie pärastlõuna.

3.11.2020 / nr 4

Teema: koostöös vanematekoguga heategevuslik advendipäev / jõulukaartide joonistamine vanadekodus elavatele memmedele ja taatidele.

Heategevuslikul advendipäeval otsustati ÕK poolt avada POP- UP stand – kohvik ning osaleda vanematekogu poolt korraldatud advendipäeva arutelul. Kuna piirangute tõttu ei lubanud kool advendipäeva korraldada, siis otsustati kaasa minna vanematekogu ideega, mis kutsus õpilasi joonistama vanadekodus elavatele inimestele  jõulukaarte tegema. ÕK liikmed otsustasid joonistada kümme jõulukaarti, et valmistada rõõmu vanadekodus elvatele inimestele.

10.11.2020 / nr 5

Õpilaskogu menetles neile saabunud avaldust. 

Uueks meelelahutus valdkonna juhiks ja protokollijaks valiti Mehka Kartau.

24.11.2020 / nr 6

Teema: II hoolekogu-õpilasliikmete koolitus

Tartu linna poolt korraldatud II hoolekogu – õpilasliikmete zoomi-koolitusel osalesid K.Kattai (9.a) ja G – M. Koha (5.a), kes jagas oma möödunud aasta hoolekogu- kogemust II kooliastme usaldusisikute juhina..

Teema: Eesti Õpilasesinduste Liidu XLIII üldkoosolekul osalemine.

Otsustati, et K.Kattai osaleb Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatud XLIII üldkoosolekul ning teeb ÕK-liikmetele kokkuvõtte üldkoosolekul  käsitletud teemadest  –  EÕEL-i tegevuskava (2020), aruanne, tegevuskava (2021), Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide täiendamine, põhikirjade muudatus ja eelarve (2021).. 

Teema: KOV- arutelupäeval osalemine ja noortevolikogu valimised.

Otsustai osaleda Tartu Noortevolikogu poolt korraldatud  KOV- arutelupäeval, et kaasa rääkida erinevatel teemadel nagu keskkonnasõbralikkus, transport, digipädevus, vaimne tervis ning muud rõõmud ja mured KOV-tasandil. 

Otsustati videosilla kaudu  osaleda koosolekul, kus käsitletakse edaspidist võimalikku koostööd KOV-ga mh ka noortevolikogu valimisi puudutavaid teemasid – zoomi-koosoleku korraldas Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse peaspetsialisti Airi Park.

Teema:õpilaste vajaduste väljaselgitamine

Otsustati Käramiselt (arutelu avatud meetodil) ja usaldusisikute arutelude kaudu välja selgitada õpilasi huvitavad teemad ja probleemid, et nende põhjal koondada teemade pingerida, et tegelda otseselt nende elluviimise või lahendamisega või viia läbi probleemi ulatust täpsustavaid küsitlusi 3.-9. kl õpilaste seas.

Teema: õpilaste kaasamine/ arutelukultuuri edendamine  ja kommunikatsiooni kahesuunalisuse tagamine.

Arutelukultuuri edendamiseks korraldati koostöös huvijuhiga avatud meetodid rakendades “Käramine”, kus osalesid 3.a, 3.b, 4.a ja 8.a klasside õpilased, kes arutlesid järgmiste teemade üle: koolikiusamine, koolitoit, suhtumine – negatiivsed ja positiivsed hoiakud,  positiivsuse kasvatamine koolikultuuris, kosmos, keskkond/ loodushoid, õuevahetundide elavamaks muutmine ja turvalisus.

Klasside usaldusisikute arutelude rutiini taaskäivitamine üks kord kuus. Novembris toimuval kohtumisel arutati A.Ilvese eestvedamisel prügi sorteerimise teemadel, kus pakuti välja, et paberi jaoks võiksid koolis olla eraldi prügikastid. Samuti koolitoidu üle, pöörates tähelepanu, et ka õpilastel võiks olla võimalus soovi korral osta tavapärasele koolitoidule juurde näiteks praadi ning rohkem võiks mõelda ka neile, kes eelistavad toiduks taimetoitu.

Selleks, et teabe kahesuunaline liikumine õpilaskogu ja õpilaste vahel muutuks sujuvamaks on oluline  nädala teabe jagamisel esmaspäevastes hommikuringides  määratleda nii tegevuste toimumise kui ka tagasisidestamise kuupäevad. Õpilaselt-õpilasele teabe kahesuunaline liikumine ei toimi ühtlaselt kõigis klassides, kõige suuremaks probleemiks on õigeteks tähtaegadeks oma klassile teabe jagamine, kaasamine, registreerimine, tagasisidestamine jne. Klassi kontaktisikutele mõeldud hommikuringid toimuvad üks kord nädalas, mida veab eest kommunikatsiooni valdkonna juht P. Vilipuu.

Teema: ÕK arengustrateegia täiendamine, kinnitamine ja tegevuse aluseks võtmine.

Otsustati kinnitada ja tegevuses arvestada arengustrateegias kirjeldatud väärtuste  ja koostöö põhimõtete, samuti eesmärgid ning saavutada  oodatud tulemused.

Visioon: Kesklinna koolis on iseseisvalt tegutsev, koostöine, jätkusuutlik, usaldusväärne ja tuntud õpilasesindus, mille  toimimine on arusaadav kõigile kooli kogukonna liikmetele.

Väärtused: avatus, usaldus, hoolivus, sallivus.

Koostöö põhimõte: liigume turvalise koolikeskkonna poole, mis põhineb kokkulepitud väärtustel, eesmärkidel, vastastikusel austusel, kaasatusel, osalusel ja meeskonnatunde kasvatamisel.

Eesmärk 1: õpilaste vajaduste väljaselgitamine ja edastamine

Oodatud tulemus:Küsitluste läbiviimine ja analüüsitud tulemuste kaardistamine ja nende põhjal ettepanekute tegemine asjaomastele isikutele.

Eesmärk 2: õpilaste esindamine ja õiguste kaitsmine

Oodatud tulemus: õpilased on esindatud ja arvamused edastatud hoolekogu, kooli ning  kohaliku omavalitsuse tasandil.

Eesmärk 3: koostöö edendamine teiste õpilaskondade liitude ja organisatsioonidega

Oodatud tulemus: Õpilased on esindatud EÕEL-i üldkoosolekutel, õpilastele mõeldud koolitustel, samuti suhtluses Tartu noortevolikogu ja teiste koolide õpilasesindustega.

Eesmärk 4: aktiivne õpilastevahelise arutelukultuuri edendamine ja koostöö tõhustamine vanematekoguga

Oodatud tulemus: õpilased on saanud kokku, harjutanud ja õppinud oma arvamust avaldama ja mõtteid vahetama neile olulistel teemadel, samuti teisi kuulama.

Eesmärk 5: tasakaalustatud, demokraatliku ja kahesuunalise kommunikatsiooni edendamine

Oodatud tulemus: õpilased tunnevad end informeerituna, kaasatuna,väärtustatuna, vajalikuna ning on õppinud kokkulepitud korras tagasisidet andma.

Eesmärk 6: koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muutmine.

Oodatud tulemus: Toimuvad omanäolised tegevused s.h on  kasvanud omaalgatuslike  ettevõtmiste hulk, mis  tõmbavad ligi erinevate huvidega õpilasi, innustades neid rohkem panustama koolielu elavamaks muutmisele.

Eesmärk 7: ÕK omavahelise koostöö edendamine,kogemuste vahetamine ja regulaarse kooskäimise kujundamine.

Oodatud tulemus: välja on kujunenud kooskäimise rutiini ja kokkulepitud arutatud teemade üles tähendamine.

Eesmärk 8: koolielu korraldamises arvamuse avaldamine

Oodatud tulemus: õpilased on arvamust avaldanud  järgmiste kooli dokumentide muudatuste kohta: kooli põhimäärus PGS § 66 lg 1;. arengukava  PGS § 67 lg 2.kodukord § 68 lg 2., õpilasesinduse põhimääruse koostamisel  ja esitanud direktorile kinnitamiseks  PGS § 60 lg 5.

04.12.2020 / nr 7

Teema: Tartu Kesklinna Kooli põhimääruse eelnõu lugemine.

ÕK luges Tartu Kesklinna Kooli Põhimääruse eelnõud, muudatusettepanekuid ei teinud.

 07.12.2020/ nr 8

Teema: Arvamuse andmine kooli põhimääruse eelnõu kohta.

Õpilaskogu andis arvamuse, et kooli põhimääruse eelnõu võib esitada Tartu linnavalitsusele kinnitamiseks.

11.12.2020/ nr 9

Teema: Arvamuse andmine kooli dokumendi “Kodukord” kohta.

Õpilaskogu avaldas elektrooniliselt arvamust kooli dokumendi  Kodukord” muudatusettepaneku üle ning nõustusid, et dokumenti lisatakse punkt 3 lg 3.

13.05.2021 / nr 1

Teema: ÕK põhimääruse eelnõu heakskiitmine õpilaste poolt.

Õpilaskogu põhimääruse eelnõu heakskiitmisel osales ajavahemikul 27. aprill – 13. mai 2021 310 õpilast 355st õpilasest, mis on 93,2% 3.-8. klasside õpilaste arvust. Osa võtsid – 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a,, 5.b, 5.c, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b klasside õpilased.

ÕK põhimääruse eelnõu heakskiitmisel osales 310 õpilast, neist 279 poolt, 12 vastu, 19 erapooletut.

Seisuga 13.mai 2021 on õpilaskogu põhimääruse eelnõu heakskiidetud õpilaste poolt 279 häälega.

21.05.2021 / nr 2

Teema: Kevadine õpilaste üldkogu

Kevadisel üldkogul osalesid 4.- 9. klasside õpilased, kohal 31 õpilast ja puudus 10.

Kuulati aastaaruannet, ÕK põhimääruse eelnõu kujunemise ülevaadet ning ÕK juhatuse-kolmikute elektroonilise valimise hääletustulemusi (kandideeris ja valituks osutus üks kolmik koosseisus Adeli Ilves (8.a), Pillerin Vilipuu (8.a) ja Mia-Britt Williams (8.b) – häältetulemus 75 poolt, 2 vastu.

Klasside poolt valitud 14 hääleõiguslikku esindajat valisid  ÕK juhatuse liikmete seast presidendi ja kaks asepresidenti. Häältetulemusena valiti 2021/2022 presidendiks Mia-Britt Williams, esimeseks asperesidendiks Adeli Ilves ja teiseks asepresidendiks Pillerin Vilipuu.

Üldkogu liikmed otsustasid hinnata õpilaskogu 11.hooaja tegevuse suurepäraseks 27 häälega, 4 õpilast hindasid ÕK tegevuse väga heaks.