Tartu Kesklinna Kool

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2021/2022.õ.a 

(kinnitatud Tartu linnavalitsuse 21.10.2021.a haridusosakonna juhataja otsusega 2021-14434)

*Merle Õun, I kooliastme  lastevanemate esindaja merle.kauber@gmail.com
*Taavi Koha, hoolekogu esimees, II kooliastme lastevanemate esindaja taavi@k-vision.ee
*Reet Türkson, III kooliastme lastevanemate esindaja reet.tyrkson@gmail.com

*Mia Britt Williams, õpilaste esindaja miabritt.williams@gmail.com
*Riina Pauklin, protokollija, õpetajate esindaja riina.pauklin@gmail.com
*Helen Hiiemaa, kooli toetava organisatsiooni  esindaja (Supilinna Selts) helenhiiemaa@gmail.com
*Mihkel Lees, linna esindaja  mihkellees@gmail.com
*Inga Peterson, vilistlaste esindaja inga.leomar@gmail.com 

Hoolekogu tegevuse aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja  Tartu Linnavalitsuse 05.10.2021.a määrus nr 23 “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”.

Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: tkk-hoolekogu@lists.eenet.ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!