Tartu Kesklinna Kool

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2020/2021.õ.a 

(kinnitatud Tartu linnavalitsuse 03.11.2020.a korraldusega nr 1220)

*Reet Lehtla, lastevanemate esindaja reet.lehtla@gmail.com
*Reet Raivet  lastevanemate esindaja  reet.raivet@gmail.com
*Taavi Koha lastevanemate esindaja taavi@k-vision.ee
*Renee Mõttus lastevanemate esindaja Renee.Mottus@gmail.com
*Karlotta Kattai, õpilaste esindaja kattaikaroltta4@gmail.com
*Leili Aasajärv, õpetajate esindaja leili.aasajarv@mail.ee
*Helen Hiiemaa, kooli toetava organisatsiooni  esindaja helenhiiemaa@gmail.com
*Mihkel Lees, linna esindaja  mihkellees@gmail.com
*Inga Peterson, vilistlaste esindaja inga.leomar@gmail.com 

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tartu Linnavolikogu 2011. a. määrus nr 31. 

Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: tkk-hoolekogu@lists.eenet.ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!