Kooli lugu

Koolimaja ehitised:

1912.a Kroonuaia 7 koolimaja

1965.a oranz majaosa, 2018 valmis neljas korrus

2007.a tumehall majaosa 

Neist vanim, juugendstiilis hoone, ehitati koolimajaks 1912. aastal arhitekt A. Eichhorni projekti järgi ehitusmeister G.Darmeri poolt. 

1965. aastal valmis U.Tiirmaa projekti järgi juurdeehitis. (pildil, maja oranz osa) 2007.a valmis Kesklinna Koolile arhitektide R. Lõokese, M. Kase
ja K. Luige mustikaleheline juurdeehitus.

Peale dekoratiivse seinaviimistluse on hoonel innovaatiline ruumistruktuur, lubades õpetajatel – õpilastel kasutada nii sise– kui välisruumi.

*Kesklinna Kooli lugu 1990- 6-klassilisest koolist põhikooliks

Tartu Linnavalitsuse 22.06.1990. a määrus nr 175 „Tartu 1. Keskkooli reorganiseerimine“ ütleb järgmist: reorganiseerida A. H. Tammsaare nim Tartu 1. Keskkool 1. septembrist 1990. a kaheks eraldi kooliks alljärgnevalt:

Lai tn 28 – Kesklinna Kool

Munga tn 12 – Hugo Treffneri Gümnaasium. 

Lähtuvalt sellest tekkis Tartu Kesklinna Kool asukohaga Lai tänav 28. Kooli territooriumi suurus oli 2308 m² ja hoone üldpind 1355 m².

1990. a septembrisalustas Kesklinna kool tööd 6-klassilise koolina. Meil oli 14 klassiruumi, 3 rühmaruumi, arstikabinet, õpetajate tuba, raamatukogu, direktori kabinet, õppealajuhataja kabinet, söökla ja 2 saali.

Võimlemistunnid toimusid TÜ spordikompleksis, kuna meil endal selleks ruumid ja staadion puudusid. Poiste tööõpetuse tunnid
toimusid Veeriku Põhikoolis. Alates 2. klassist õpetati vene keelt esimese võõrkeelena ja 6. klassist inglise keelt.

1993. a septembrist õpetatakse alates 3. klassist inglise keelt A keelena ja alates 6. klassist vene keelt B keelena.

1996. a septembristtöötavad I kooliastmes Hea Alguse klassid.

1997/1998. õa valmis Lai 26 hoovipealne maja, kus hakkasid toimuma poiste ja tüdrukute käsitöötunnid. Samuti oli seal 2 klassiruumi algklasside tundide läbiviimiseks.

Ajaleht Postimees kirjutas 29. jaanuari 1997. a artiklis „Kaks Tartu kooli reformide ootuses“ „Kuueklassilise 370 õpilasega
Kesklinna kooli otsustas linnavalitsus läinud aasta märtsis 1997/98. õppeaastaks kujundada ümber üheksaklassiliseks põhikooliks.
Nüüd väidab haridusosakond, et seda otsust ei saa tähtajaks täita, kuna Kesklinna kooli käsutuses olevad majad Lai tänav 26 ja 28 polevat koolihooneteks sobilikud.
Haridusosakond palus linnavalitsust otsustada, kas teha Kesklinna kool põhikooliks, säilitada ta 6-klassilise koolina või järk-järgult likvideerida.
Haridusosakond ise soovitas viimast varianti. Sel juhul ei võetaks Kesklinna kooli esimesse klassi selle aasta sügisel enam uusi õpilasi. Abilinnapea Toivo Jullinen pidas küsitavaks, et linnal oleks otstarbekas investeerida
Kesklinna kooli ümberkujundamisse täisväärtuslikuks põhikooliks. Kesklinna kooli direktor Kersti Vilson ütles, et tema arvates
võiks Tartusse jääda suuremate kõrvale ka üks väiksem kool.“

Kool sai hästi hakkama, kooli hoolekogu ja lapsevanemate soovil taotleti linnalt kooli kasvamist põhikooliks. Ajalooliselt vajas piirkond ka üht põhikooli, mistõttu kooli likvideerimine ei tulnud kõne allagi. Kooli maine, kus koolis käib niikuinii 45% õpilastest väljastpoolt kesklinna ja Supilinna, näitab, et kooli tase on kõrge nii piirkonna elanike kui ka linnaelanike silmis.

Arvestades eeltoodut otsustati 07.03.1996 LV otsusega nr 20 Tartu Kesklinna Kool ümber kujundada põhikooliks.

1998. a septembris avati 7. klass ning kool hakkas põhikooliks kasvama.

2002. a suvel müüdi Lai 28 ja Lai 26 maha, tingimuseks seati võimalus koolil kasutada Lai 26 ruume kuni 2003. a 31. augustini.
Hoonete müügi põhjuseks oli nende mittevastamine senisel kujul kooli vajadustele, mille läbi loodeti aidata kaasa
õppetingimuste parandamisele.

2002. a suvel kolis kool aadressile Kroonuaia tn 7.

Septembrist 2002/2003. õppeaastal alustas kool Kroonuaia tänaval.

2002. aastast olikooli territooriumi suurus 6680 m² ning koolimaja üldpindalaks 2235,5m².

Koolis oleva 18 klassikomplekti jaoks oli 14 klassiruumi. Koolil puudus võimla, tööõpetuse ja käsitöö ruumid (neid renditi Lai 26).Kool kasutas võimlemistundide läbiviimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja TÜ Akadeemilist Spordiklubi.

Kooliraamatukogu pindala oli 18 m², samas ruumis töötas ka sekretär. 34 õpetaja jaoks oli õpetajate tuba pindalaga 16m².
Õppetöö toimus kahes vahetuses (2. ja 3. klasside tunnid toimusid õhtupoolikul). Õpilased liikusid koolipäeva jooksul kehalise
kasvatuse ja tööõpetuse tundides osalemiseks väljaspool kooli territooriumit.

2005. a septembrist 30. juunini 2007 kasutas kool poiste tööõpetuse tundide läbiviimiseks H. Masingu kooli ruume (Kalevi 15).

23.11.2006 andis Tartu Linnavolikogu loa riigihanke „Tartu Kesklinna Kooli juurdeehituse ehitustööd“ pakkumise edukaks
tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks. Ehituse töövõtu mahtu kuulus kolmekorruselise juurdeehituse ehitamine.
Koolimaja maksumuseks arvestati 82,2 miljonit krooni.

2007. a novembris valmis uus juurdeehitus, millega kool sai juurde pinda 2615m². Õppetööd alustati ühes vahetuses.
Nüüd on klassikomplekte 18. Koolil on kaasaaegne võimla, raamatukogu ja tööruumid. Matemaatika-, ajaloo-, muusika-,
kunsti- ja arvutiklass on varustatud puutetahvlitega. Tüdrukute käsitöö- ja poiste tööõpetuse klassides on tänapäevased
õppevahendid, mistõttu on võimalik läbi viia kaasaaegseid ja atraktiivseid tunde.

2008. a IV õppeveerandist liitus kool eKooliga. Täielikult läks kool üle eKooli kasutamisele 2009. a septembris. Alates 2015.a septembrist vahetas kool epäeviku firmat, uueks teenusepakkujaks sai Studium. 

2012 oktoobrikuus tähistasime vana maja 100-ndat sünnipäeva, mille raames valmis etendus “Ühe kooli lugu 1805-1912”. Vaata tekst ja slaidiesitlus.

2014. aasta veebruarist kasutatakse 1. klasside komplekteerimiseks e- keskkonda ARNO, millega määratakse igale lapsele elukohajärgne põhikool. Alates jaanuarist 2016 kasutatakse e- keskkonda kooli vastuvõtutaotluste ja lahkumistaotluste menetlemisel terve kooli ulatuses. 

2016/2017 alustas kool õppetööd kahe vahetusega, mis algas kell 13.00. Õhtupoole hakkas käima üks klass. 

2017.a aasta suvel alustati koolis uue juurdeehitusega, mis pidi leevendama ruumivajadust ja võimaldama taas  õppetööd ühes vahetuses. Uus juurdeehitus valmis jaanuariks 2018 . projekteerijaks ARC Projekt OÜ. Juurde ehitati 1 korrus oranzi majaosa peale. Sinna tuli 3 klassiruumi algklasside jaoks.  Samal ajal krohviti üle vana maja osa, tehti kooli vanast katlamaja ruumist söögisaal, ehitati välja vana maja ja oranzi maja osale uus ventilatsioonisüsteem. Renoveeriti kõik vana maja osa sisse ja väljapääsu uksed. Õppetööd ühes vahetuses alustas kool 2018. a 5. märtsist ehk siis kolmandast trimestrist. 

Foto: K.Länts  08.11.2017

2018. aasta suvel renoveeriti oranzis majaosas kõik klassiruumid, kokku kolmel korrusel. 

Kooli parki istutatud nimelised puud.

Aastal 2012 sai tegid põhikooli lõpetajad ettepaneku, et nemad tahaksid kinkida koolile ühe puu.  Sealt sai alguse lugu meie endi istutatud puudele.

Esimene puu sai istutatud 2012.a juunis 13.lennu  põhikooli 9.b klassi poolt. Puu nimetus: Pihlakas. Asukoht: koolist väljudes Laia tänava suunal vasakut kätt esimene puu.

Teine puu sai istutatud 2013.a juunis  põhikooli 14. lennu 9.b klassi poolt. Puu sort:  Viltkirss. Asukoht: koolist väljudes Laia tänava suunal vasakut kätt teine puu.

Kooli park

2015 aasta 3. juunil murdis suur tormituul mei kooli pargist maha suure hulga põlispuid (vahtrad). Peale suurt laastamistööd istutati asemele (linnavalitsuse poolt) 1 ginnala vaher, 5 sirelit ja mõned põõsad nagu Tuhkur enelas`Grefsheim`ja jasmiin. Kooli ette Kroonuaia tänavale istutati 3 suurt kuuske ja 1 pihlakas.

Kooli õueala

Idee nr 20 promomiseks valminud videoklipp.

2019 aasta 24. septembril valmis kooli õueala. Rahvahääletus kaasava eelarve idee valimiseks toimus 4.-10. oktoobrini 2018.  Idee – liikuma kutsuv õueala poolt hääletas 1022 inimest.

Seotud lehed

Liikuma kutsuv kool
Avamise päeval istutati iluõpunapuu August Vaga.