Tartu Kesklinna Kool

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021;

Matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021;

Valikeksam (kirjalik) – 9. juuni 2021;

Valikeksam inglise keeles (suuline) – 9.-10. juuni 2021.


Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Põhikooli lõpueksamite valimine
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid.

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele üle eesti ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit: eesti keele, matemaatika ja õpilase valikul 1 valikeksam. Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel (võõrkeelena), vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.

Oma eksamitulemustega mittenõustumisel võib põhikooli lõpetaja esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid
Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks “nõrga” või “puuduliku”, siis tuleb korduseksam sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustiks.